Kursplan

Kursplan: Internationell ekonomi

Kurskod: NA1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ekonomiska teorier om världsekonomin. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration (1)
 • förklara orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar (2)
 • förklara valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser (3)
 • redogöra för den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi (4)
 • redogöra för vad som avgör ett lands komparativa fördelar (5)
 • redogöra för välfärdseffekter av olika typer av handelshinder (6)
 • redogöra begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans (7)
 • redogöra för företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet (8)
 • redogöra för hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet (9)
 • redogöra för olika internationella valutasystem (10)

Innehåll

Kursen behandlar orsakerna till och effekterna av internationell handel inom ramen för olika utrikeshandelsteorier. Specifikt kommer begrepp som komparativa fördelar att introduceras och förklaras. Olika typer av handelshinder som tullar, importkvoter och andra protektionistiska åtgärder och dess effekter diskuteras och analyseras. Innebörden av det internationella ränteberoendet liksom riksbankens roll diskuteras. Grundläggande aspekter av att bedriva ekonomisk politik i en öppen ekonomi beskrivs och analyseras.

Examinationsformer

Kursens mål (1-10) examineras med en skriftlig salstentamen 6 hp (U-VG) och en dugga 1,5 hp (U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

 • Husted,S. & Melvin, M.. (2006) International economics. Boston, Mass. : Addison-Wesley. (564 s). ISBN 0-321-45122-8
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Fregert, K. & Jonung, L.. (2005) Makroekonomi : teori, politik och institutioner. Lund : Studentlitteratur. (547 s). ISBN 91-44-03973-5
  Anmärkning: senaste upplagan/latest edition
 • Kompendium med övningsuppgifter.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UNU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se