Kursplan

Kursplan: Ekonometri, introduktion

Kurskod: NA1031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet är att studenten tillägnar sig kunskap om teori och tillämpning av ekonometriska metoder. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för enkel och multipel linjär regression. (1)
 • Förklara minsta kvadratmetoden och dess egenskaper. (2)
 • Förklara och utföra hypotestest. (3)
 • Specificera ekonometriska modeller baserad på ekonomisk teori. (4)
 • Diskutera olika modellspecifikationer och dess resultat. (5)
 • Tolka skattade koefficienter från skattningsresultat. (6)
 • Tillämpa enkel och multipel regression för att skatta ekonomiska parametrar och tolka dessa. (7)
 • Tillämpa ekonometriska metoder och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (8)

Innehåll

Kursen täcker grundläggande verktyg för estimering, inferens och prediktion. Kursen behandlar primärt minsta kvadratmetoden. Studenterna skaffar sig kunskap och färdigheter att analysera ekonomiska samband med hjälp av ekonomisk teori och data samt ekonometrisk mjukvara.

Kursen börjar med en genomgång av grundläggande statistiska koncept. Olika typer av ekonomiska data definieras. Skillnaden mellan en ekonomisk och en ekonometrisk modell betonas. Den enkla och multipla regressionsmodellen gås igenom. Minsta kvadrat metoden och dess egenskaper presenteras. Statistisk hypotesprövning och inferens förklaras. Begränsningar av den ordinära minsta kvadratmetoden i fall med multikollinearitet, heterskedasticitet och autokorrelation gås igenom. Den binära logit- och probitmodellen presenteras.

Examinationsformer

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen, motsvarande 6 hp (U-VG), och inlämningsuppgifter, motsvarande 1.5 hp (U-G). Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1-6 medan inlämningsuppgifterna examinerar huvudsakligen lärandemål 7-8. För att få godkänd krävs minst betyget G på både tentamen och inlämningsuppgifterna. Inlämningsuppgifterna ska följa de instruktioner som ska tillämpas för rapportskrivning och är tillgänglig på kursens hemsida på Fronter.

Arbetsformer

Föreläsningar, datorövningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng
 • eller motsvarande

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.
Ersätter NA1017.

Summary in English

Litteratur

 • Hill R. C., Griffiths, W. E. and Lim G. C.. (2011) Principles of econometrics. Wiley and sons. (792 s). ISBN 9780470873724

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Statistik, 7,5 högskolepoäng
eller motsvarande

Ansök

Ansök på Antagning.se