Kursplan

Kursplan: Makroekonomi, introduktion

Kurskod: NA1032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-22.
Reviderad:
Reviderad 2015-06-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-06-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och diskutera nationalräkenskaperna (1)
  • Diskutera sambandet mellan arbetslöshet och inflation (2)
  • Beskriva ekonomisk utveckling och tillväxt (3)
  • Beskriva arbetsmarknadens funktionssätt (4)
  • Förklara och använda den keynesianska modellen (5)
  • Förklara och diskutera penning- och finanspolitik (6)

Innehåll

Kursen i makroteori behandlar framförallt arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt utifrån ett kortare tidsperspektiv. Studenterna förväntas förvärva kunskaper om olika makroekonomiska begrepp och om den svenska ekonomiska utvecklingen under framförallt det senaste decenniet. Viktiga moment i kursen är nationalräkenskaper, definition och utvecklingen av arbetslösheten, inflationen, ekonomisk tillväxt, den keynesianska modellen, Phillipskurvan, samt stabiliseringspolitik i form av finans- och penningpolitik.

Examinationsformer

Kursens mål (1-6) examineras via en skriftlig salstentamen motsvarande 6 hp (U-VG) och en dugga motsvarande 1,5 hp (U-G).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och grupplektioner. Föreläsningarna består framförallt av de centrala delarna av kursen, medan grupplektionerna behandlar mer specifika avsnitt i kursmaterialet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt antal tentamenstillfällen är fem.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UNT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se