Kursplan

Kursplan: Mikroekonomi, fortsättningskurs

Kurskod: NA1033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Naturvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig fördjupade insikter i olika ekonomiska teorier och analysmetoder inom mikroteori och tillämpad mikroteori. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • härleda matematiskt och grafiskt efterfrågefunktioner från olika nyttofunktioner. (1)
 • redogöra för produktionsfunktioner och härleda matematiskt och grafiskt olika typer av kostnadsfunktioner. (2)
 • förklara hur jämviktsnivån av priser och kvantiteter bestäms i olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och oligopol. (3)
 • redogöra för konsumenternas val under osäkerhet med hjälp av konceptet förväntad nytta. (4)
 • härleda matematiskt olika välfärdsmått som konsumentöverskott, kompenserad variation och ekvivalent variation. (5)
 • mäta efterfrågans känslighet för relativa förändringar i de påverkande faktorerna med hjälp av elasticitetskonceptet. (6)
 • beskriva hur ekonomiska aktörer interagerar strategiskt med hjälp av grundläggande spelteori. (7)
 • redogöra för Paretoeffektiva allokeringar. (8)
 • diskutera innehållet i vetenskapliga artiklar relaterade till området. (9)
 • skriva rapporter på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (10)
 • presentera rapporter muntligt. (11)

Innehåll

Kursen börjar med diskussion kring olika typer av konsumentpreferenser. Vidare diskuteras hur olika markandsmekanismer fungerar vad gäller resursallokering. Andra begrepp och principer som gås igenom är nyttomaximering, utbud och efterfrågan och marknadsjämvikt, vinstmaximering, kostnadsminimering och olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och oligopol.

Examinationsformer

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen motsvarande 6 hp och en inlämningsuppgift motsvarande 1.5 hp (U-G). Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1 till 8 medan inlämningsuppgiften examinerar lärandemål 9 till 11.Den skriftliga inlämningsuppgiften ska följa instruktioner för rapportskrivning tillgänglig på kursens hemsida på Fronter.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.
Ersätter NA1009.

Summary in English

Litteratur

 • Varian, H. R.. (2010) Intermediate microeconomics : a modern approach. 8 uppl. New York : W.W. Norton. (739 s). ISBN 978-0-393-93533-2

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UQS
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se