Kursplan

Kursplan: Makroekonomi, fortsättning

Kurskod: NA1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna:

 • Beskriva varu-, penning- och arbetsmarknadens funktionssätt. (1)
 • Diskutera sparande och investeringar i en öppen ekonomi. (2)
 • Förklara och diskutera konjunkturcykeln. (3)
 • Beskriva och tillämpa IS-LM modellen. (4)
 • Förklara Philipskurvan. (5)
 • Förklara stabiliseringspolitik i form av finans- respektive penningpolitik. (6)
 • Diskutera makroekonomisk utveckling i olika länder. (7)
 • Skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar kring en makroekonomisk relevant frågeställning. (8)

Innehåll

Kursen ger en integrerad översikt av olika delar i en ekonomi och belyser samtidigt den makroekonomiska utvecklingen med utgångspunkt i aktuella händelser. Kurslitteraturen ger en modern framställning av en makroekonomi innehållande såväl kortsiktiga som långsiktiga aspekter. I det långsiktiga perspektivet diskuteras tillväxtteorin medan teorier om konjunkturcykeln belyser det kortsiktiga perspektivet. Kursen behandlar makroekonomin ur ett internationellt perspektiv med ett stort inslag av data framförallt för ett antal europeiska länder.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen motsvarande 6 hp (U-VG) som i huvudsak examinerar lärandemål 1-7 och en skriftlig rapport motsvarande 1.5 hp (U-G) som i huvudsak examinerar lärandemål 8.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och arbete med en skriftlig rapport.


Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt antal tentamenstillfällen är fem.
Ersätter NA1015.

Summary in English

Litteratur

 • Mankiw, G & Taylor M. (2008) Macroeconomics, European edition. Worth Publishers. (500 s). ISBN 0-7167-7369-4
  Anmärkning: senaste upplagen
 • Kompletterande litteratur/Supplementary literature.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSG
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se