Kursplan

Kursplan: Mikroekonomi

Kurskod: NA2001
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-09-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs:
- kunna utnyttja olika optimeringsmetoder såsom vinstmaximering och kostnadsminimering,
- kunna utnyttja Lagrange metoden och tolka begrepp som dualitet och envelopp teoremet,
- kunna utnyttja och använda olika funktioner, såsom indirekt nyttofunktion, utgiftsfunktion och kostnadsfunktion.
- kunna analysera situationer och förändringar på marknader vilka kännetecknas av ofullständig konkurrens.

Innehåll

Denna kurs syftar till att presentera analytiska modeller och metoder inom mikroekonomisk teori. Kursen kan ses som en fortsättning på mikroekonomiska kurser som presenterats på tidigare nivåer och en viktig skillnad i jämförelse med tidigare kurser är användningen av mer formella analytiska metoder.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 15 högskolepoäng i Mikroteori på grundnivå 1 samt 7,5 högskolepoäng i Makroekonomi och ytterligare 22,5 högskolepoäng i tillämpade kurser inom Nationalekonomi.

Övrigt

Max 5 tentamenstillfällen.
Ersätter NAC001 och NEC001

Summary in English

Litteratur

  • Nicholson, Walter. (2005) Microeconomic theory : basic principles and extensions. Mason, Ohio : Thomson/South-Western. (671 s). ISBN 0-324-27086-0
    Anmärkning: latest edition

Referenslitteratur