Kursplan

Kursplan: Mikroekonomi, avancerad

Kurskod: NA3005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-09-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-09-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna:
- uppvisa god kännedom i den matematik som utnyttjas i olika optimeringsmetoder,
- uppvisa goda insikter i olika optimeringsmetoder såsom vinstmaximering och kostnadsminimering,
- tolka begrepp som dualitet och envelope teoremet,
- använda komparativ statik i olika tillämpningar av ekonomisk teori
- förklara innebörden av första och andra välfärdsteoremet
- utnyttja och använda olika funktioner, såsom indirekt nyttofunktion, utgiftsfunktion och kostnadsfunktion.
- analysera situationer och förändringar på marknader vilka kännetecknas av ofullständig konkurrens.

Innehåll

Denna kurs syftar till att presentera analytiska modeller och metoder inom mikroekonomisk teori. Kursen kan ses som en fortsättning på mikroekonomiska kurser som presenterats på tidigare nivåer. En viktig skillnad i jämförelse med tidigare kurser är användningen av mer formella analytiska metoder. Dessutom lägger kursen ett större fokus på allmän jämviktsteori och välfärdsteori.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftlig tentamen och besvarande av inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kunskaper motsvarande kandidatexamen i nationalekonomi. Studenter som är registrerade på One-year Master’s programme in Economics eller annat master’s program vid Institutionen för Ekonomi och samhälle är också behöriga att läsa kursen efter särskild prövning.

Övrigt

Max 5 tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

  • Nicholson, Walter. (2005) Microeconomic theory. South-Western, Thomson Learning. (525 s).

Referenslitteratur