Kursplan

Kursplan: Ekonomi och ledarskap

Kurskod: NA3009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-10-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenterna skall efter genomgången kurs:

  • kunna ställa upp och analysera spelteoretiska problem.
  • kunna analysera principal-agent problem inom företag och organisationer, samt föreslå lösningar på dessa problem.
  • förstå skillnaden mellan ”hidden action” problem och ”hidden characteristics” problem, samt hur man kan arbeta i företag och organisationer för att lösa respektive problem.
  • förstå hur transaktionskostnader och äganderätter påverkar en effektiv allokering av resurser inom ett företag eller i det omgivande samhället.
  • förstå hur begränsad rationalitet samt bias hos beslutsfattare påverkar de beslut som fattas i organisationer.
  • visa förtrogenhet med ett antal empiriska exempel av ovanstående problem.

Innehåll

Kursen behandlar analytiska modeller och metoder som används för att lösa ledarskapsproblem i företag och organisationer. Kursen baseras på mikroekonomisk teori och nyttjar spelteori för att lösa praktiska problem.

Examinationsformer

Examination sker i form av inlämningsuppgifter (3 hp) samt skriftlig tentamen (4,5 hp).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar samt spelteoretiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

  • Hendrikse, G., Partridge, J. (2003) Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy. London: McGraw-Hill Education. (507 s). ISBN 978-0-07-709992-3
    Övrigt: latest edition

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UWF
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se