Kursplan

Kursplan: Turismekonomi

Kurskod: NA3012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig den teoretiska grunden och de praktiska analysverktygen som krävs för att kunna genomföra studier av turismsektorn utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Presentera strukturen och omfattning av på den globala turistindustrin (1)
  • Diskutera och empiriskt analysera trender och problem relaterade till utbudet och efterfrågan av turismtjänster (2)
  • Empiriskt analysera efterfrågan på turism (3)
  • Mäta ekonomiska effekter av turism och evenemang med hjälp av relevanta kvantitiva metoder (4)
  • Visa fördjupad förståelse av frågor relaterade till turism och beskattning (5)
  • Visa fördjupad förståelse för turismens miljöeffekter (6)
  • Kritiskt läsa och visa förståelse för vetenskapliga artiklar relaterade till kvantitativa metoder inom turismnäringen (7)
  • Tillämpa empiriska metoder på problem inom turistnäringen samt rapportera och presentera resultaten från de empiriska studierna på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (8)

Innehåll

Kursen behandlar turism ur ett ekonomiskt perspektiv. Områden som tas upp inom kursen inkluderar efterfrågan på turism; konkurrensstrukturen bland leverantörer av turismtjänster; de kostnader och nyttor som kan uppstå till följd av ett evenemang för den region inom vilket ett evenemang genomförs, statens roll i beskattning av turism, regleringar och skydd av turistnäringen samt turismens inverkan på miljön. Kursen behandlar teoretiska och empiriska begrepp samt empiriska resultat för olika former av turism.

Examinationsformer

Examination av kursen sker dels via en skriftlig tentamen motsvarande 6 hp dels via ett skriftligt arbete motsvarande 1,5 hp. Den skriftliga tentamen relateras till lärandemål 1 till 6 medan den skriftliga rapporten främst relateras till lärandemålen 7 och 8.

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Den skriftliga rapporten, U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Ansök

Ansök på Antagning.se