Kursplan

Kursplan: Teknik för lärare åk 4-6, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet

Kurskod: NV1016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-02-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-29.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Ett övergripande mål med kursen är att den studerande utvecklar kunskap i teknik, samt kompetens att planera, leda, utveckla och utvärdera teknikundervisning i grundskolan. Utbildningen syftar till att den studerande utvecklar trygghet i och förmåga att skapa lärandesituationer som tar vara på elevers nyfikenhet och kreativitet.

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik anpassade för undervisning i årskurs 4-6,
  • visa på centrala samband mellan teknik, människa, samhälle och natur i aktuella och historiska sammanhang,
  • genomföra tekniska undersökningar,
  • visa kunskaper om barns lärande, intressen och begreppsbildning i teknik,
  • planera, genomföra och utvärdera undervisning i teknik utifrån aktuella styrdokument,
  • visa kunskaper om bedömning och betygsättning samt kunna använda formativ och summativ bedömning för att utveckla undervisning och lärande i teknik.

Innehåll

I kursen behandlas teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Övergripande studeras teknikutvecklingsarbetets olika faser samt tekniska system i hemmet och i samhället. I kursen behandlas teknikens funktioner och hur olika arbetssätt kan användas i undervisningen. Det tekniska innehållet i kursen har sin utgångspunkt i det innehåll som beskrivs i Lgr11. I kursen behandlas ämnesdidaktiska perspektiv på elevers lärande i teknik. Elevers intressen och begreppsbildning i teknik diskuteras utifrån aktuell ämnesdidaktisk forskning.

En betydande del av kursen utgörs av kursdeltagarens planering, genomförande och utvärdering av egen undervisning i teknik. Uppmärksamhet ägnas även åt bemötande av elever med olika kulturell bakgrund och elever med särskilda behov och hur undervisningens utformning kan undanröja respektive förstärka svårigheter. Olika typer av bedömning behandlas och reflektion över den egna undervisningen ingår som viktig del.

Examinationsformer

De studerande examineras fortlöpande genom aktivt deltagande vid nätbaserade seminarier, samt genom muntliga och skriftliga redovisningar. Kursen avslutas med ett undervisningsprojekt där kursdeltagarna planerar, genomför och utvärderar ett undervisningsmoment i teknik. Detta projekt examineras genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är inspelade föreläsningar, obligatoriska nätbaserade seminarier, egen undervisning och andra uppgifter som kan utföras på den egna skolan.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen

Övrigt

Kursen utgörs av nätbaserad undervisning via Internet. För att kunna delta krävs att den studerande har tillgång till dator med bredbandsuppkoppling, webbkamera och headset. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är även att den studerande har möjlighet till arbete med elevgrupp i grundskolan.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur