Kursplan

Kursplan: Utomhusdidaktik i naturvetenskap

Kurskod: NV1024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-10-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-11.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande syftet med denna kurs är att kursdeltagarna ska utveckla sin didaktiska medvetenhet och praktiska skicklighet i undervisning förlagd utomhus inom naturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa god förmåga att redogöra för och förklara hur pedagogisk verksamhet utomhus kan stimulera barns och ungdomars lärande och fysiska, psykiska och sociala utveckling,
  • visa kunskap om hur utomhusdidaktik kan användas i naturvetenskapsundervisningen,
  • exemplifiera lämpliga ämnesområden och hur praktiska undervisningsinsatser kan utformas i utomhusundervisningen,
  • visa färdighet och förmåga att använda naturvetenskapliga metoder,
  • exemplifiera hur människan påverkat och påverkar naturen, samhället och kulturlandskapet historiskt och idag,
  • redogöra för hur utomhusundervisning kan medverka till barns och ungdomars förståelse för en hållbar samhällsutveckling,
  • visa förmåga att reflektera över utomhusdidaktik i ett jämförande internationellt perspektiv.

Innehåll

Det pedagogiska värdet av utomhusundervisning inom naturvetenskap är i fokus genom hela kursen. Genom laborativt, experimentellt, upplevelsebaserat och fältbaserat arbete studeras vetenskapliga teorier, fenomen och processer i naturliga sammanhang. Hälsoaspekter av utomhusundervisning, olika lärstilar samt vikten av en varierad utomhusmiljö för koncentration, lärande, hälsa och motorisk utveckling behandlas i den fältförlagda delen av kursen.

Examinationsformer

Bedömning sker kontinuerligt genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga redovisningar vid seminarier, laborationer och exkursioner.

Arbetsformer

Undervisningen pågår huvudsakligen utomhus med den autentiska miljön som utgångspunkt. Arbetsformerna är varierade och består av laborativa fältstudier och fältanalyser, exkursioner, föreläsningar, seminarier, studiebesök, litteraturstudier och individuellt skrivna arbeten.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Aktuellt språk, steg 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisningsspråk är engelska.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VL2
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Aktuellt språk, steg 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se