Kursplan

Kursplan: Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3

Kurskod: NV1026
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper inom SO, NO och teknik för att kunna undervisa inom detta område i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Delkurser

1.
Naturvetenskap och teknik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och reflektera över grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdena NO och teknik som vardagliga material och ämnen, människans anatomi och fysiologi samt ljus, ljud, kraft och rörelse
 • visa kunskap om ämnesdidaktiska teoribildningar inom delkursens ämnesområden samt förmåga att reflektera självständigt och kritiskt över dessa
 • tillämpa naturvetenskapliga arbetssätt och genomföra tekniska och naturvetenskapliga undersökningar

2.
Vår omvärld ur ett SO-perspektiv,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och reflektera över grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdet SO
 • visa kunskap om ämnesdidaktiska teoribildningar inom delkursens ämnesområden samt förmåga att reflektera självständigt och kritiskt över dessa
 • visa grundläggande kunskaper om och perspektiv på hur människan i tid och rum interagerar med sin närmaste omgivning och de återverkningar det får på individen, samhället och landskapet

3.
Att göra omvärlden begriplig,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över kursplanerna inom SO, NO och teknik utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav
 • visa kunskap om begreppet hållbar utveckling och sambandet mellan miljö, befolkning och resursutnyttjande i ett globalt och ett lokalt perspektiv
 • analysera relationen mellan individ, samhälle och natur samt visa förståelse för hur tekniken påverkar och har påverkat människa och miljö
 • visa grundläggande kunskaper om hur idéhistoriska perspektiv har påverkat och påverkar människans levnadsvillkor och syn på världen
 • redogöra för och reflektera över grundläggande begrepp och teorier inom relevanta ämnesområden inom SO, NO och teknik
 • problematisera etiska aspekter av relationen mellan individ, samhälle, natur och teknik
 • visa insikt om hur den digitala tekniken och internet kan användas i undervisningen för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera deras möjligheter och problem
 • visa insikt om olika estetiska lärprocesser samt rörelsens och fantasins betydelse för barns lärande och kunskapsutveckling inom temaområdet
 • visa kunskap om ämnesdidaktiska teoribildningar inom kursens ämnesområden samt förmåga att reflektera självständigt och kritiskt över dessa

Innehåll

I centrum för kursen står relationen mellan individ, samhälle, natur och teknik och hur de interagerar med varandra.

Delkurser

1.
Naturvetenskap och teknik,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas vardagliga fenomen och begrepp utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Vardagliga material och ämnens användning tas upp ur ett kemiskt, fysikaliskt och tekniskt perspektiv. Dessutom bearbetas människans anatomi och fysiologi i jämförelse med andra organismers. I samband med människans fysiologi behandlas ljus, ljud, kraft och rörelse ur ett fysikaliskt perspektiv. Naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt samt de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur och varför genomsyrar delkursen. Vidare uppmärksammas estetiska och praktiska lärprocessers betydelser för barns lärande i naturvetenskap och teknik.

2.
Vår omvärld ur ett SO-perspektiv,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller för ämnesområdet grundläggande kunskaper om och perspektiv på hur människan i tid och rum interagerar med sin närmaste omgivning och de återverkningar det får på individen, samhället och landskapet. Kursen uppmärksammar också existentiella och etiska aspekter av människans tillvaro. Vidare behandlar också kursen det globala i ett lokalt perspektiv och hur den enskilda individen påverkar och samverkar med skeenden och förhållanden i ett globalt perspektiv.

3.
Att göra omvärlden begriplig,  15 högskolepoäng

Delkursen utgår från två perspektiv. Det första perspektivet behandlar begreppet världsbilder och ställer, utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, olika sätt att se på världen i relation till varandra. Här behandlas bland annat naturvetenskapliga och religiösa perspektiv på existentiella frågor och hur tankar, idéer och teknikens utveckling påverkar människans sätt att leva och se på tillvaron förr och nu, här och i andra kulturer och miljöer. I delkursen behandlas också universums byggnad, livets uppkomst och människans utveckling.

Det andra perspektivet utgår från människan ur ett resurs- och miljöperspektiv och behandlar i vid bemärkelse hur människan i tid och rum och på olika sätt interagerar med sin omgivning och vad detta får för återverkning på jordytan. Här uppmärksammas ämnesområden som vatten, befolkning, energi, ekologi, hållbar utveckling och teknik utifrån ett lokalt såväl som ett globalt perspektiv. I centrum står frågan om människans interaktion med det omgivande landskapet och hur naturgivna förutsättningar, tekniskt kunnande fortlöpande förändras och skapar olika livsmönster och hur detta kan förstås. I delkursen problematiseras frågor om den egna undervisningens syfte, innehåll och form. Bland annat uppmärksammas estetiska och praktiska lärprocesser och den digitala teknikens betydelse i undervisningen.

Examinationsformer

De studerande examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga redovisningar, deltagande i seminarier, workshops och campusträffar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, samt obligatoriska seminarier, workshops, laborationer och exkursioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 av 30 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar om vardera två till tre dagar samt en till tre obligatoriska fältdagar vid en grundskola eller förskoleklass.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VL4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2
 
Anmälningskod:HDA-H2VL5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:27