Kursplan

Kursplan: Introduktion till hållbar utveckling

Kurskod: NV1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar kunskap om och förmåga att arbeta med hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling utifrån olika ämnesteoretiska perspektiv,
  • redogöra för hur människan påverkat och påverkar naturen, samhället och kulturlandskapet historiskt och idag,
  • reflektera över samt kritiskt granska och värdera olika problembilder, åtgärder och framtidsbilder inom miljöområdet,
  • relatera hållbar utveckling till olika värdegrunds- och mångfaldsfrågor,
  • reflektera över hållbar utveckling i ett jämförande internationellt perspektiv,
  • visa grundläggande kunskap om hur undervisning i hållbar utveckling kan medverka till barns och ungdomars förståelse för en hållbar samhällsutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv, med särskilt fokus på ekologiska och etiska frågeställningar. Grundläggande ekologi och mänsklighetens utveckling i förhållande till naturen studeras. Exempel på teman som berörs är materialflöden, energiflöden, kretslopp, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenförsörjning och energisystem. Kursen ger även en översikt över mänsklighetens utveckling och vilka faktorer som har varit avgörande för den ojämna utvecklingstakten på de olika kontinenterna. Social hållbarhet, mångfald och värdegrund liksom globalisering diskuteras. Skolans roll i arbetet med frågor om hållbar utveckling uppmärksammas. Begreppet hållbar utveckling belyses ur olika perspektiv, dels genom studier av problembilder och dels genom studier i samhället.

Examinationsformer

Bedömning sker kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer, exkursioner och studiebesök, samt genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, samt obligatoriska seminarier, laborationer, exkursioner och studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Aktuellt språk, steg 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisningsspråk är engelska.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VL6
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Aktuellt språk, steg 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.