Kursplan

Kursplan: Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass

Kurskod: NV1031
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-09-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i och om naturvetenskap och teknik samt ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna leda pedagogisk verksamhet i förskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa grundläggande kunskap i och om naturvetenskap och teknik med fokus på de områden som är relevanta för förskola och förskoleklass
 • visa förståelse för hur naturvetenskap och teknik påverkar och historiskt har påverkat naturen, individen och samhället, lokalt och globalt
 • visa kunskaper om och färdigheter i att använda digitala lärresurser samt kunskap om estetikens och lekens betydelse för barns lärande inom naturvetenskap och teknik
 • visa kunskap om naturvetenskaps- och teknikdidaktikens teoribildningar samt förmåga att reflektera självständigt och kritiskt över dessa
 • reflektera över naturvetenskap och teknik ur ett genus- och hållbarhetsperspektiv
 • visa kunskap om olika fysiska miljöers betydelse för lärande
 • visa färdighet i och kunskap om utforskande och skapande arbetssätt i naturvetenskap och teknik
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera aktiviteter inom naturorientering och teknik i relation till verksamhetens mål

Innehåll

I kursen behandlas naturvetenskapernas och teknikens framväxt och verksamhet. Dessutom studeras jordens, solens och månens rörelser och deras samband med dygns- och årstidsväxlingar, liksom vattnets olika former och dess kretslopp, luftens sammansättning, väder och klimat och olika problemställningar kopplade till människans påverkan av systemet jorden. Vidare studeras olika materials egenskaper, några tekniska föremåls konstruktioner och funktion i vardagen samt hur krafter påverkar olika föremål, t.ex. gungor på en lekplats. I kursen tillämpas ett utforskande och skapande arbetssätt i naturvetenskap och teknik. Vidare behandlas digitala lärresurser samt estetikens och lekens betydelse för barns lärande. I kursen behandlas även olika ekosystem, kretslopp och flödande energi liksom organismernas indelning och evolution, växter och djurs uppbyggnad och funktion samt olika överlevnadsstrategier hos växter och djur. Vidare belyses människans förhållande till naturen och hur hon genom tekniken historiskt och idag påverkat och påverkar naturen och samhället, liksom naturvetenskapernas och teknikens utveckling ur ett genus- och hållbarhetsperspektiv. I kursen diskuteras även naturvetenskapernas och teknikens didaktiska teoribildning samt olika fysiska miljöers betydelse för lärande som t.ex. uterummet.

Examinationsformer

Den studerande examineras genom aktivt deltagande i seminarier, laborationer, workshops och exkursioner samt genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, laborationer, exkursioner och fältstudier vid en förskola eller skola.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på 9 av 15 högskolepoäng samt godkänt på resterande högskolepoäng.

Betygsrapportering:

 • Inlämningsuppgift 1, 3 hp, U - VG.
 • Inlämningsuppgift 2, 3 hp, U - VG.
 • Inlämningsuppgift 3, 3 hp, U - VG.
 • Seminarier, 3 hp, U - G.
 • Laborationer, workshops och exkursioner, 3 hp, U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
 • Lek och kommunikation I 15 hp
 • Lek och kommunikation II 15 hp
 • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller en obligatorisk fältdag vid en förskola eller skola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Nätbaserad kurs innefattar en obligatorisk campusträff om två alternativt tre dagar.

Kursen motsvarar NV1028.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VL7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
Lek och kommunikation I 15 hp
Lek och kommunikation II 15 hp
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper