Kursplan

Kursplan: Samspel i organisationen - individen

Kurskod: PA1026
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-04-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för grundläggande relevanta begrepp inom området för personal och arbetsliv (1)
  • identifiera och diskutera olika individuella fenomen inom området för personal och arbetsliv (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande faktorer som formar och påverkar individen i arbetslivet (3)
  • granska mellanmänskliga fenomen utifrån teoretiska perspektiv (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för och kunna diskutera komplexiteten i mänskligt handlande (5)

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten i tre olika perspektiv på individen där biologiska, kognitiva och sociala aspekter belyses och diskuteras. Även perspektiv såsom människosyn och lärande ur ett historiskt perspektiv introduceras i samband med de olika perspektiven på individen.

Examinationsformer

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 7 hp ( examinerar mål 1, 3, 4 och 5)
Gruppvis examination vid seminarium, 0,5 hp (examinerar mål 2)

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Seminarieuppgift: U, G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift: U, G, VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Ersätter PA1003.

Summary in English

The course aims to introduce the student to the perspective of the individual within groups from three different perspectives; the biological, the cognitive and the social. A historical perspective on learning and humanism is also part of the course.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VE3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se