Kursplan

Kursplan: Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

Kurskod: PA1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Syftet är att studenten ska utveckla förståelse för och tränas praktiskt i den del av kompetensförsörjningen som avser att få in ny kompetens i organisationen.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och diskutera olika åtgärder för att på kort och lång sikt sörja för företags och organisationers kompetens och personella resurser (1)
  • diskutera personalplanering utifrån mångfaldsaspekter och demografi (2)
  • beskriva rekryteringsprocesser utifrån olika intressenters perspektiv (3)
  • redogöra för grundläggande lagar och regler som gäller vid rekrytering och anställning. (4)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa olika steg vid rekrytering (5)
  • återge rekryteringsprocesser skriftligt (6)
  • sakligt och kritiskt granska rapporter (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över aspekter i kompetensförsörjningen gällande etik och mångfald (8)

Innehåll

I kursen belyses bemanningsfrågor utifrån olika verksamheters art i ett dynamiskt perspektiv. Personalplanering och kompetensfrågor behandlas utifrån omvärldsförändringar, där frågor rörande mångfald, genus och generationsväxling diskuteras. I kursen speglas bemanningsfrågor utifrån olika aspekter där bl.a. ekonomiska, arbetsrättsliga och etiska frågor diskuteras. Olika metoder för behovsinventering belyses, såväl behov av ledarkompetens som behov av olika specialistkompetenser. I kursen behandlas vidare rekryteringsprocessens olika steg. Även arbetsrättsliga villkor kring rekrytering och anställning behandlas där form och innehåll diskuteras med avseende på privat, statlig och kommunal verksamhet.

Examinationsformer

Aktivt deltagande och försvar av gruppens arbete, ALA, samt opponering av andra studenter arbeten, 0,5 hp (examinerar mål 7)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, ALA, 5 hp (examinerar mål 1-6, 8)
Skriftlig inlämningsuppgift, individuell reflektion av gruppuppgiften, 2 hp (examinerar mål 1-6, 8)

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten. Skrivuppgift i grupp, sk arbetslivsanknuten arbetsuppgift (ALA), reflektionsprotokoll, opponering på skrivuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Presentation och opposition: G

För betyget väl godkänd krävs betyget VG på var och en av de skriftliga inlämningsuppgifterna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1006.
Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Skriftlig inlämningsuppgift ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

Summary in English

The general aim of the course is to make students able to develop a theoretical understanding of the problems of recruitment and train students in the practical implementation process. This means that students should be able to understand basic human resource planning and the legal conditions for recruitment. Students should also understand the measures and steps in the recruitment process and be able to discuss personnel planning based on demographics and market conditions. Students should also be able to reflect on the ethical aspects of recruitment processes including intersectionality.

Litteratur

Referenslitteratur