Kursplan

Kursplan: Marknadsföring för personalvetare

Kurskod: PA1032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap inom området för att öka den generella förståelsen för betydelsen av marknadsföring internt och externt. Ett speciellt syfte är att öka studenternas förmåga att utifrån personalfunktionens perspektiv kommunicera utarbetade förslag till personal- och organisationsutveckling.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom marknadsföringsområdet (1)
  • beskriva olika kommunikationskanaler och relatera dem till val av marknadsföringsstrategier. (2)


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera olika verktyg och arbetssätt inom marknadsföring (3)
  • identifiera lämpliga strategier för marknadsföringsarbete (4)
  • kommunicera marknadsföringsfrågor internt och externt. (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över och diskutera effekter av marknadsföring.(6)

Innehåll

I kursen behandlas marknadsföringsämnets historiska utveckling utifrån ett internationellt perspektiv. Speciell vikt läggs vid de vidgade utgångspunkter som ämnet tagit under senare år, vilket t.ex. manifesterats genom fenomenen Corporate Social Responsibility (CSR) och ”one-to-one” marketing. Dessutom behandlas marknadsföring utifrån ett externt och ett internt organisationsperspektiv. I kursen diskuteras också marknadsföring utifrån kommunikationsteorier med organisationsperspektiv. Positiva och negativa aspekter av marknadsföringsaktiviteter för företag/organisationer samt för samhället i stort behandlas och analyseras. Analyser av hur olika företag och organisationer arbetar med marknadsföring internt och externt samt bedömning av hur organisationers personalfunktioner är relaterade till marknadsföringsaktiviteter ingår som en viktig del i kursen.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 4 hp, (examinerar mål 1, 2)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3 hp, (examinerar mål 3, 4, 5, 6)
Aktivt deltagande vid seminarium, 0,5 hp, (examinerar mål 3, 4, 5, 6)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Aktivt deltagande vid seminarium, U-G
För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl Godkänt på skriftlig inlämningsuppgift samt skriftlig salstentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Ersätter PA1014.

Summary in English

The overall objective with this course is for the student to develop knowledge of the subject as a means of increasing general awareness of internal and external marketing. A particular objective is to increase the ability of students to, from the perspective of HR, communicate elaborated proposals for staff and organizational development. The course also aims to develop the student’s capacity for critical reflection on the effects of marketing.

Litteratur

Referenslitteratur