Kursplan

Kursplan: Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

Kurskod: PA1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om och förståelse av organisatoriska förändringsprocesser och personalfunktionens roll i denna process. Efter kursen är avsikten att studenten ska kunna analysera förändringsprocesser utifrån dess organisatoriska och kontextuella förutsättningar samt gällande lagstiftning.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom ämnesområdet (1)
 • beskriva grundläggande förändringsteori och hur förändrade verksamhetsförutsättningar påverkar personal (2)
 • visa förståelse för hur kvarvarande personal kan främjas under krisartade omständigheter (3)
 • diskutera hur negativa konsekvenser kan minimeras vid nedläggningar och nedskärningar (4)
 • redogöra för övergripande lagstiftning som gäller för anställning, pension och uppsägning samt de arbetsrättsliga reglerna vid verksamhetsövergång. (5)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • analysera teorier om förändringsprocesser (6)
 • kritiskt bedöma komplexa förändringsprocesser (7)

Värderingförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • systematiskt reflektera över personalfunktionens roll i förändringsprocesser (7)
 • kritiskt reflektera över kunskapen inom området för organisationsförändring, nedskärning och avveckling (8)

Innehåll

Kursen fokuserar på kompetensförsörjning med avseende på personalstyrka i förändring, neddragning och avveckling. I kursen problematiseras kort- och långsiktig kompetensförsörjning utifrån extrema villkor på grund av ekonomiska kriser, konjunkturnedgångar eller hårdnande konkurrensvillkor etc. I kursen behandlas metoder och modeller för att hantera motsvarande svåra situationer för personalen. Kursen behandlar också förändringprocesser och förändringsstrategier mer generellt. Kursen ger också tillfälle till kritisk reflektion över möjliga tillämpbara förändringsmodeller. Kursen fokuserar specifikt på grundläggande värderingar och synsätt med avseende på personalinriktat arbete samt PA-funktionens roll och ansvar i dessa frågor. I kursen behandlas övergripande lagstiftning som gäller vid neddragning, avveckling och verksamhetsövergång.

Examinationsformer

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp (examinerar mål 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift,, 2 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 6, 7,8, 9)
Skriftlig salstentamen, 3,5 hp (examinerar mål 5).

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget väl godkänd krävs betyget VG på skriftlig salstentamen samt VG på ett av de andra två delmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Samspel i organisationen - gruppen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Summary in English

The overall aim of this course is for students to develop their knowledge of the subject as a basis for a general understanding of organizational change and the function of the Human Resource Department in that process. After the course, the intention is for students to be able to analyze change processes while considering organizational and contextual conditions and applicable laws.

Litteratur

Referenslitteratur