Kursplan

Kursplan: Personalekonomi

Kurskod: PA1039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande ska erhålla en grundläggande förståelse för hur personalekonomi och företagsekonomiska kalkyler kan användas för personalarbete och verksamhetsstyrning. Syftet är också att studenten ska förstå hur personaleffektivitet skattas ur ett företagsekonomiskt perspektiv samt ge kunskap om pensionssystem.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal (1)
  • redogöra för personalekonmiska bokslut (2)
  • förklara personalekonomins roll för verksamhetsstyrning, i relation till organisationstrategier och verksamhetsmål (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera personalekonomisk information och tolka den (4)
  • analysera personalekonomisk information med stöd av personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal (5)
  • upprätta underlag inför strategiska personalbeslut, som även innefattar övergripande val av kollektiva tjänstepensioner (6)
  • analysera och utvärdera personalekonomiska rapporter (7).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över etiska dilemman som genereras genom användningen av personalekonomiska kalkyler och nyckeltal för verksamhetsanalys (8).

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att studenterna skall kunna använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Speciellt fokus läggs på personalekonomiska analyser av rekrytering och avveckling, utbildning och kompetensutveckling, sjukfrånvaro och arbetsmiljön samt rehabilitering. Under kursen lär sig studenterna att tolka och utforma personalekonomiska rapporter. Kursen ger även studenten en övergripande kunskap om pensionssystemets uppbyggnad med avseende på allmän pension samt tjänstepensioner.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 1, 2 hp (examinerar mål 1,3)
Skriftlig tentamen 2, 2 hp (examinerar mål 2,8)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp (examinerar mål 3-7)

Obligatorisk närvaro vid seminarium om pensioner (0hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig tentamen 2 betygsätts: U - G

För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på skriftlig tentamen 1 och den skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Ersätter PA1037.

Summary in English

The overall aim is for students to gain a basic understanding of how Human Resource Accounting can be used for analysing staff related issues and performance management. It also aims to provide the student with an understanding of how work efficiency can be estimated from the business perspective.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se