Kursplan

Kursplan: Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete

Kurskod: PA1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som en personalvetare behöver för att kunna eliminera arbetsmiljörisker på arbetsplatser.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp inom ämnesområdet arbetsmiljö (1)
  • redogöra för övergripande lagstiftning och avtal inom arbetsmiljöområdet (2)
  • diskutera likheter och skillnader för övergripande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet mellan länder i Europa (3)
  • redogöra för olika aktörer inom arbetsmiljöområdet och visa en förståelse för risker och rehabilitering på arbetsplatser (4)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • bedöma användandet av grundläggande strategier, modeller och metoder för minskade risker i arbetet (5)
  • analysera och muntligt presentera arbetsmiljöproblematik och hur människan påverkas av arbetsmiljöer (6)
  • argumentera över arbetsmiljö i relation till personalarbetet (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över etiska aspekter gällande arbetsmiljö i personalarbetet. (8)

Innehåll

I kursen behandlas arbetsmiljö i ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Även internationella lagar och regler berörs. I kursen genomförs granskning av exempelarbetsplatser ur olika perspektiv samt vetenskaplig kritisk granskning av arbetsmiljöverktyg. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet och personalarbetarens yrkesroll så som förebyggande åtgärder och rehabilitering. Strategier för arbetsmiljöarbete behandlas ur individ-, organisations-, samhälls- och internationellt perspektiv. Kursinnehållet anknyts till personalarbete genom övningsexempel.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp (mål 1,2,3,4,5,7)
Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp (mål 4,5,6,8)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, samt övningar med arbetslivsanknytning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget väl godkänd krävs betyget VG på samtliga delmoment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1030.

Summary in English

The overall objective of this course is that students shall acquire the knowledge and skills that will enable them to act as human resources specialists in the elimination of safety risks at the workplace. This objective includes the ability to analyze work environment problems and how people are affected by them, as well as to assess different strategies for reducing risks at work.

Litteratur

Referenslitteratur