Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I

Kurskod: PA1043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Visa grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv (1)
 • Visa grundläggande kunskap om innehållsliga, språkliga och formella krav för vetenskapliga arbeten (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • använda sig av grundläggande deskriptiv statistik (3)
 • samla in och presentera olika sorters datamaterial (4)
 • skriva korrekt formalia och följa den disposition och struktur som används i samhällsvetenskap (5)
 • muntligt presentera kvantitativa och kvalitativa data (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över vetenskapsteoretiska och metodologiska ställningstaganden (7)

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv med fokus på kunskap och vetenskaplig aktivitet. Studenten möter såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling samt grundläggande metoder för bearbetning av data. Studenten introduceras även i det vetenskapliga skrivandet med fokus på formalia, disposition, struktur och begreppsanvändning. Praktiska moment ingår i form av seminarier, powerpointstödd muntlig presentation samt enkätkonstruktion och intervjuteknik.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 7 hp (examinerar mål 1,2,5 och 7)
Seminarium, 0,5 hp (examinerar mål 3, 4, 6 och 7)

  Arbetsformer

  Undervisning bedrivs med föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter.

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG
  Seminarieuppgift: U, G
  För betyget väl godkänd krävs betyget VG på den skriftliga salstentamen.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

  Övrigt

  Ersätter PA1020.

  Summary in English

  This course aims at giving the students an introduction to scientific methods and qualitative as well as quantitative forms of analysis. It also introduces the student to academic writing and basic theory of science.

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2VE2
   Ges endast som del av ett program!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Högskolan Dalarna
  Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
  Studietakt:100%
  Studieort:Borlänge
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:Normal
  Studieplatser:
  Behörighetskrav:Grundläggande behörighet