Kursplan

Kursplan: Samspel i organisationen - gruppen

Kurskod: PA1044
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Syftet med kursen är att den studerande ska skaffa sig fördjupade kunskaper om och förståelse för socialpsykologiska teorier och begrepp i en organisation.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera olika socialpsykologiska teorier och begrepp om samspel och socialisation (1)
  • diskutera individens beroende av sociala sammanhang (2)
  • diskutera gruppdynamiska fenomen inom personal- och arbetslivsområdet (3)
  • diskutera olika perspektiv på medarbetarskap (4)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera komplexiteten i social interaktion (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över mellanmänskliga fenomen som rör arbetsgruppen (6)
  • på ett fördjupat sätt reflektera över styrkor och brister med socialpsykologiska perspektiv på grupper (7)

Innehåll

Kursen behandlar gruppers förutsättningar utifrån en socialpsykologisk grund och det sociala samspelets betydelse för organisationen avseende medarbetarskap och arbetsgruppens förutsättningar.
Kursen belyser vidare medarbetarskap och komplexiteten i socialisation och social interaktion.
Under kursen ges möjlighet att analysera olika gruppdynamiska fenomen relevanta för personal- och arbetslivsområdet. Vidare möjliggörs för studenten att utveckla en fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över olika mellanmänskliga fenomen och faktorer som formar och påverkar arbetsgruppen.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i tre obligatoriska seminarier med muntliga och skriftliga redovisningar, individuellt. 1,5 hp (0,5 hp/arbete) (examinerar mål 1-7)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp. 1,5 hp (examinerar mål 1-7)
Skriftlig salstentamen 4,5 hp (examinerar mål 1-4, 6-7)

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier enligt schema och ett grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delarna kan något av följande betyg erhållas:

Seminarier: U, G
Skriftlig inlämningsuppgift U, G
Skriftlig salstentamen: U, G, VG

För betyget väl godkänd krävs betyget VG på den skriftliga salstentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Människan i grupp och organisation I - individens förutsättningar, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • eller
  • Samspel i organisationen - individen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter PA1025.

Summary in English

The purpose of the course is to give the student a deeper understanding and knowledge of psychosocial theories and terms that deal with the relationship between the individual and the group. Other themes in the course are theories of socialization, social interaction and teamwork.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Människan i grupp och organisation I - individens förutsättningar, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller
Samspel i organisationen - individen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se