Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II

Kurskod: PA1045
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv (1)
 • visa fördjupad kunskap om etiska perspektiv på forskning och kunskapsproduktion (2)
 • visa fördjupad kunskap om kvantitativ och kvalitativ datainsamling och dataanalys (3)
 • visa fördjupad kunskap om vilka innehållsliga, språkliga och formella krav som ställs på ett vetenskapligt arbete (4)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra kvalitativ och kvantitativ datainsamling (5)
 • genomföra kvalitativ dataanalys och tolkning (6)
 • genomföra enkel regressionsanalys och chi-två-tester (7)
 • argumentera för metodval utifrån metodologiska, vetenskapsteoretiska och forskningsetiska perspektiv (8)
 • analysera, kritiskt granska och diskutera egna och andras resultat av datainsamling (9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Reflektera över vetenskapsteoretiska och forskningsetiska ställningstaganden på ett fördjupat sätt (10)

Innehåll

I kursen fördjupas kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder vid datainsamling samt de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som olika former av datainsamling och analys vilar på. Kvalitativa och kvantitativa data samlas in, bearbetas och analyseras. Resultatet av detta arbete presenteras muntligt och skriftligt. Linjär regression används som kvantitativ dataanalysmetod och innehållsanalys används som kvalitativ dataanalysmetod. Etiska aspekter på datainsamling och kunskapsproduktion diskuteras.

Examinationsformer

Vid individuell skriftlig examination (4 hp) examineras lärmål 1, 2, 3, 4 och 10. Lärmål 5, 6, 7, 8, 9 och 10 examineras gruppvis vid obligatoriskt seminarium (3,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Seminarium U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter PA1038.

Summary in English

This course picks up from where the introductory course in methods left off and thus focus is now on performing analyses of texts as well as of statistical materials. The course also continues with the problematization of ethics in scientific studies.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se