Kursplan

Kursplan: Ledarskap

Kurskod: PA1047
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde:
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om ledarskapets förutsättningar och villkor. Efter kursen skall studenten kunna analysera ledarskap utifrån dess kontextuella förutsättningar.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom ledarskapsfältet i ett historiskt och framtida perspektiv (1)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och modeller för att analysera och reflektera över ledarskap i praktiken (2)
  • visa förståelse för ledarskapets psykologiska och kommunikativa aspekter (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över hur människosyn och värderingar påverkar ledarskapet (4)

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp, teorier och modeller om ledarskap utifrån ett historiskt, framtida och internationellt perspektiv. Betydelsen av ledarskapets psykologi berörs och tillämpas. Specifikt berörs kommunikativa aspekter i ledarskap, samt mångfald.

Examinationsformer

Skriftlig individuell tentamen, 3 hp, (examinerar mål 1, 2, 3)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 4,5 hp, (examinerar mål 2, 3, 4)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1040.

Summary in English

The overall aim of this course is to develop the student’s knowledge of the subject of leadership opportunities and conditions. Upon completion of the course, the student should be able to analyse leadership based on its contextual conditions.

Litteratur

Referenslitteratur