Kursplan

Kursplan: Organisation - roller och intressenter

Kurskod: PA1048
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande organisationsteoretiska begrepp och förstå hur organisationsteorin som disciplin har vuxit fram. Speciell vikt läggs vid hur personalfunktioner typiskt organiseras och hur organisatoriska relationer kan förstås ur ett intressentperspektiv. Kunskaperna är en grund för organisationsinriktade analyser.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdena organisationsteori samt arbetsorganisation (1)
  • beskriva hur företag och organisationer kan förstås ur ett intressentperspektiv (2)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • identifiera typiska huvudprocesser som företag och organisationer har och kunna koppla dessa till krav som ställs på personalfunktionens beredskap och funktion (3)
  • bedöma hur personalfunktionen är utformad i olika företag och organisationer (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring externa och interna intressenters krav på organisatorisk verksamhet (5)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande organisationsbegrepp och teorier, bland annat: struktur, kultur, kommunikation, makt och konflikt samt arbetsorganisation

Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och arbetsorganisation som getts av den senaste tidens forskning och debatt. Speciell vikt läggs också vid de teorier som beskriver personalfunktionens utveckling samt intressentanalys. Arbetslivsanknytningen innebär att analyser genomförs av hur personalfunktionerna i olika företag och organisationer arbetar och hur dessa funktioner relaterar till interna och externa intressenter.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 4 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 4)
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 3 hp (examinerar mål 3, 4, 5)
Opponering, aktivt deltagande, 0,5 hp (examinerar mål 3, 4, 5)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Skriftlig salstentamen: U-VG
Skriftlig inlämningsuppgift och opponering: U-G

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Ersätter PA1031

Summary in English

The course aims to equip students with basic knowledge and understanding of organizational theory concepts as well as an understanding of how organizations can be understood from the perspective of the stakeholder and also how staff functions are typically organized. This knowledge serves as the foundation for organization oriented analyses in the Personnel and Worklife Programme.

Litteratur

Referenslitteratur