Kursplan

Kursplan: Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare

Kurskod: PA1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande ekonomistyrningsterminologi.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska området med särskild vikt på investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för olika typer av nyckeltal inom ekonomistyrning (2).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och sammanhörande etiska aspekter (5).

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på budgetering och resultatplanering. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten utifrån ledningsperspektiv, ägarperspektiv och medarbetarperspektiv.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 4): Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 5): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1 och 3: U-VG
Delmoment 2: U-G

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen PA1024, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare.

Summary in English

The course addresses basic concepts of management accounting. Upon completion of the course, students should be able to understand the basic concepts of management accounting, while special emphasis is put on the ability to conduct a basic performance analysis. Students should also be able to assess performance in the field of HR of a firm or an organization.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se