Kursplan

Kursplan: Personal och arbetsliv - en introduktion

Kurskod: PA1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-02-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att introducera studenten i arbetsområdet som rör personalfrågor, dess sammanhang och begrepp. Kursen introducerar även studenten i lär- och grupprocesser, och ger en första kontakt med vetenskapligt förhållningssätt och skrivande.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande relevanta begrepp inom personalområdet (1)
  • redogöra för framväxten av personalvetenskap och dess begrepp i ett historiskt perspektiv, även internationellt. (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • skriftligt diskutera personalarbetets förutsättningar, funktioner och innehåll, genom grundläggande akademiskt skrivsätt.(3)
  • skriftligt och muntligt redogöra för grundläggande begrepp och metoder för målinriktat grupparbete/projektarbete (4)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • övergripande reflektera och diskutera personalarbetets roll i organisationer och i samhället (5).

Innehåll

I kursen behandlas olika perspektiv och arbetsområden inom personalarbetet där personaladministration (PA) och human resource management (HRM) diskuteras både i ett historiskt och i ett framtidssammanhang i förhållande till olika verksamheters idéer, mål och strategier, samt i relation till samhälleliga förändringar. I kursen introduceras personalfunktionens olika arbetsområden; personalplanering, rekrytering/kompetensutveckling, arbetsmiljö, personalsocial verksamhet etc, liksom de strategiska och operativa roller som personalfunktioner kan ha i olika organisationer.

I kursen introduceras egna lärprocesser, målinriktade grupprocesser/projektledning, samt akademiskt skrivande.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 3 hp (examinerar mål 1, 2)
Presentation muntlig och skriftlig, av grupparbete, 1,5 hp (examinerar mål 4)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp (examinerar mål 3, 5)

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig salstentamen: U, G
Presentation muntlig och skriftlig, av grupparbete: U, G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift: U, G, VG

För betyget väl godkänd krävs betyget VG på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter PA1042 från och med höstterminen 2017.

Summary in English

The course aims at preparing students for the field of HRM by briefly introducing theories, terms and concepts relevant to the field. A second focus is to introduce students to academic studies, academic writing and the field of Social Sciences.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet