Kursplan

Kursplan: Individuella lärprocesser och kompetensutveckling

Kurskod: PA1052
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska förstå hur vuxna människor lär och hur kompetensutveckling kan ske inom organisationer.

Kunskap och förståelse
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande teorier kring hur vuxna människor lär (1)
 • beskriva förutsättningar för lärande (2)
 • beskriva hur kompetensutveckling kan genomföras i en organisation (3)

Färdigheter och förmågor
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • göra en litteratursammanställning i enlighet med vetenskaplig praxis (4)
 • reflektera över utvecklande samtal som metod och över sin egen lärprocess (5)
 • kritiskt granska samt försvara skriftligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • visa förståelse för olika perspektiv på lärande och dess konsekvenser för hur lärande främjas. (7)
 • visa förståelse för olika nivåer av lärande och konsekvenser för hur lärande kan främjas (8)

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande teorier kring lärande såsom Kolbs lärcirkel, reflektionsbegreppet, inlärningsteori. Olika perspektiv på lärande berörs såsom förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik, rationalistiskt perspektiv och tolkande perspektiv. Nivåer av lärande, såsom Piagets assimilativt och ackommodativt lärande berörs samt hur dessa nivåer kan främjas. Olika former för hur kompetensutveckling kan ske samt dess fördelar och nackdelar gås igenom och diskuteras. Förutsättningar för lärande, såsom individuella egenskaper, vikten av en stödjande lärmiljö och ledarskapets roll berörs. Även olika modeller för hur kompetensutveckling i organisationer kan förstås behandlas. Specifikt berörs coaching som en metod och ett förhållningssätt för att främja utveckling. I kursen diskuteras även kompetensinventering och olika vägar för att kartlägga kompetensutvecklingsbehov där utvecklingssamtal diskuteras som ett alternativ.

Examinationsformer

Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 6,5 hp (examinerar mål 1-5, 7-8)
Aktivt deltagande vid seminarium om utvecklande samtal 0,5 hp (examinerar mål 5)

Aktivt deltagande vid seminarium med försvar av eget arbete samt opposition av annan students arbete, 0,5 hp (examinerar mål 6)

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, övningar och grupparbeten

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift: U- VG
Seminarium: U- G
För betyget väl godkänd krävs betyget VG på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1023

Summary in English

The overall aim of the course is that students will understand how adults learn and how skills development can take place within organizations.

Knowledge and understanding
Upon completion of the course, student shall be able to:

 • describe basic theories about how adults learn (1)
 • describe the necessary conditions for learning (2)
 • describe how skills development can be implemented within an organization (3)

Skills and abilities
Upon completion of the course, student shall be able to:

 • conduct a literature review in accordance with scientific practice (4)
 • reflect on the developing conversation as a method and on his/her own learning process (5)
 • critically examine and defend written work (6)

Evaluation ability and approach
Upon completion of the course, student shall be able to:

 • demonstrate an understanding of different perspectives on learning and their impact on how learning is promoted (7)
 • demonstrate an understanding of the different levels of learning and the implications for how learning can be promoted (8)

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se