Kursplan

Kursplan: Strategiskt och internationellt personalarbete

Kurskod: PA2007
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-04-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att behandla generella teorier inom strategiområdet Speciellt kommer kopplingen mellan strategiområdet och HRM att begripliggöras och hur personalfrågor hänger samman med internationell HRM.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara generella teorier om intern och extern strategisk organisationsanalys (1)
  • diskutera omvärldsfaktorer som påverkar/driver resursanvändningsprinciper i organisationer (2)
  • diskutera och förklara de grundläggande begrepp och koncept som berör personalarbete i koncerner på internationell nivå (3).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera effektiva personalstrategier för olika typer av organisationer (4)
  • analysera övergripande generella förändringar som internationella företag står inför ur ett personalarbetes- och kompetensförsörjningsperspektiv (5).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra etiska överväganden kring effekter av planerade och implementerade personalstrategier i organisationer (6).

Innehåll

Kursen utgår från generella strategiska begrepp och teoribildningar och presenterar modeller för intern och extern organisationsanalys avseende fundamentala omvärldsvillkor och kärnkompetenser. Därefter introduceras begreppet Strategisk HRM och grunderna för denna begrepps- och teorikombination utreds och analyseras. Kursen behandlar därefter teorier kring strategi- och personalarbete på internationell nivå, speciellt avseende funktioner hos internationella koncerner och de specifika förutsättningar för personalarbete som koncernstrukturen skapar. De viktigaste trenderna inom internationellt personalarbete, både teoretiskt och praktiskt berörs också samt problem och hinder - t ex olika kultur- och ledarskapstraditioner – avseende möjligheterna till organisationsutveckling i praktiken. De berörda teorierna tenteras och kursen avslutas med att en strategisk HRM-plan formuleras med ett verkligt fall som utgångspunkt.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 4 hp (examinerar mål 1-3)
Skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp (examinerar mål 4-6)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delarna kan något av följande betyg erhållas:
Skriftlig salstentamen: U, G, VG
Skriftlig inlämningsuppgift : U, G.
För godkänt betyg på kursen krävs betyget G på båda delarna. För betyget väl godkänd på kursen krävs betyget VG på den skriftliga salstentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering, 7,5 hp, grundnivå 1, Kompetensförsörjning - avveckling och förändring, 7,5 hp, grundnivå 1, Individuella lärprocesser och kompensutveckling, 7,5 hp, grundnivå 1, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp, grundnivå 1 och Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of the course is for students to acquire the general theories of the field of strategic management. During the course, specific emphasis on the link between strategy and HRM is made in order for students to develop an understanding of the important developments in the latter field. Upon completing the course, students should be able to conduct internal and external strategic organizational analyses and formulate effective human resource strategies for different types of organizations. Students should also be able to make ethical considerations surrounding the effects of planned and implemented human resource strategies in organizations.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering, 7,5 hp, grundnivå 1, Kompetensförsörjning - avveckling och förändring, 7,5 hp, grundnivå 1, Individuella lärprocesser och kompensutveckling, 7,5 hp, grundnivå 1, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp, grundnivå 1 och Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se