Kursplan

Kursplan: Arbetsmiljö-människa, strategier och processer

Kurskod: PA2011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 75%
Tekniska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig djupare kunskaper och färdigheter som en personalvetare behöver för att kunna tillvarata den mänskliga resursen på en arbetsplats. Kursen bidrar till att metodfärdighet utvecklas grundad på beprövad erfarenhet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera relevanta svenska och engelska begrepp inom kunskapsområdet, (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera, analysera och praktisera olika synsätt på mänskliga resurser i organisationer,(2)
  • diskutera, reflektera och praktisera grundläggande strategier, processer och metoder för att minska risker och främja mänskliga resurser inom tillverkning, service och tjänstesektorn,(3)
  • diskutera, reflektera och praktisera rehabiliteringsprocesser inom tillverkning, service och tjänstesektorn,(4)
  • diskutera, och reflektera över effekter av skillnader och likheter för övergripande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet mellan länder i Europa (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, tekniska och etiska aspekter samt visa medvetenhet om teorier och vetenskaplig forskning kring mänskliga resurser, (6)
  • göra bedömningar av hur personalarbetare kan bidra till att tillvarata den mänskliga resursen på en arbetsplats,(7)

Innehåll

I kursen behandlas olika synsätt på den mänskliga resursen i arbetet. Metoder, strategier och processer tillämpas med utgångspunkt från grundläggande arbetsmiljökunskap. I kursen behandlas hur forskningen har utvecklats från att vara problemorienterad till att vara lösningsfokuserad och inriktad på positiva exempel, t ex attraktiva arbeten. Svensk och internationell forskning och perspektiv lyfts fram, liksom skillnader mellan organisationer beroende på storlek, ägarförhållanden m.m. I kursen behandlas hur strategier, processer och metoder för utveckling av de mänskliga resurserna kan genomföras. Däri behandlas begrepp som motivation, engagemang och delaktighet. Även rehabilitering behandlas utifrån lösningsfokuserat arbetssätt.

Examinationsformer

Obligatoriska seminarier med muntlig redovisning av en process genomförd på en arbetsplats, 1 hp (mål 2,3,5)
Obligatoriska seminarier med muntlig redovisning av en rehabiliteringsprocess, 1 hp (mål 4)
Individuell skriftlig redovisning 5,5 hp (mål 1,2,3,4,5,6,7)

Arbetsformer

Arbetsformer är i huvudsak föreläsningar, seminarier och processer som genomförs på arbetsplatser samt rollspel med arbetslivsanknytning. Kursen innehåller väsentliga delar av tillämpning och nyttjande av visualiseringsteknik, integrerat med praktik på arbetsplatser. Ett perspektiv är också att diskutera och jämföra vad effekter av arbetsmiljölagstiftning i andra länder i Europa kan innebära.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Seminarier med muntlig redovisning U-G.
För kursbetyg VG krävs G på moment 1 och 2 samt VG på moment 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arbetsmiljö, grunder och regler för personalarbete, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter PA2006

Summary in English

The purpose of this course is to enable the student to acquire a deeper knowledge and further skills as a human resources manager who needs to make optimum use of the human resources in the workplace.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UR6
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Arbetsmiljö, grunder och regler för personalarbete, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se