Kursplan

Kursplan: Kollektiva lärprocesser och lärande organisation

Kurskod: PA2012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp: Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla en förmåga att främja kollektivt lärande i en organisation.

Kunskap och förståelse
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • diskutera olika teorier som behandlar en lärande organisation (1)
 • diskutera olika perspektiv på lärande organisation (2)
 • analysera och problematisera hur kollektivt lärande kan organiseras (3)

Färdigheter och förmågor
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • reflektera över hur kollektiva lärprocesser kan främjas (4)
 • planera och genomföra aktiviteter med syfte att skapa kollektivt lärande (5)
 • argumentera för hur kollektivt lärande kan främjas på en arbetsplats (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut ska studenten kunna:

 • visa förståelse för olika perspektiv på lärande organisation och dess konsekvenser för hur lärande kan främjas (7)


Innehåll

Kursen behandlar sambandet mellan kollektiv utveckling, lärande och förändring. Här berörs vad en lärande organisation är och hur den kan främjas. Vidare tas olika synsätt på lärande i organisationer upp utifrån perspektiven lärande organisation, arbetsplatslärande och situerat lärande. Utifrån ett fokus på lärande tas förutsättningar för kollektiv utveckling, lärande och förändring upp, samt förutsättningar för ett lärande klimat i form av trygghet och dialog. Kollektivt lärande behandlas och som metod tas processledning, kommunikation i grupp, mötesteknik, och olika former för möten såsom storgruppsmetodik upp. Även olika roller som chefens, medarbetarens, samtalsledarens och facillitatorns roll för att gynna utveckling, lärande och förändring berörs. På organisationsnivå behandlas hur utveckling, lärande och förändring kan organiseras genom arbetsrotation, mentorskap och arbetsplatsträffar. Olika förutsättningar för läraktiviteter – såsom organisatoriska villkor, relationik och kompetensbärande relationer, beslutsfattande, dialogkompetens och interaktionsmönster – behandlas. Hur kollektiva lärprocesser kan organiseras samt hur chefer och organisationer kan stödjas i detta arbete diskuteras. Avslutningsvis får deltagarna planera och genomföra en workshop, vars form ska gynna kollektivt lärande för effektiv utveckling och förändring. Kursen sammanfattas genom att individen argumenterar för hur den vill främja kollektivt lärande i en organisation.

Examinationsformer

Tre individuella skriftliga uppgifter inklusive aktivt deltagande på kursdagar, à 1 hp (Två dagar/uppgift. A. examinerar mål 1, B. examinerar mål 2, C. examinerar mål 3. Alla examinerar mål 4)
Aktivt deltagande under planering och genomförande av två workshopdagar, 1 hp (examinerar mål 5)
Avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift samt presentation vid avslutande kursdag, 3,5 hp (examinerar mål 6 och 7)

Arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, skriftliga uppgifter samt gruppaktiviteter såsom praktiska övningar, reflektion och diskussioner där studenten aktivt medverkar för att i praktiken skapa ett kollektivt lärande i gruppen. Deltagarna genomför slutligen en workshop.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Individuella lärprocesser och kompetensutveckling, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter PA2005

Summary in English

The aim of the course is that students will develop an ability to foster collective learning within an organization.

Knowledge and understanding
After the course the student shall be able to:

 • discuss different theories that treat a learning organization (1)
 • discuss different perspectives on learning organization (2)
 • critically analyze how collective learning can be organized (3)

Skills and abilities
After the course the student shall be able to:

 • reflect on how collective learning processes can be supported (4)
 • plan and carry out activities aimed at creating collective learning (5)
 • argue for how collective learning can be promoted in the workplace (6)

Evaluation ability and approach
After the course the student shall be able to:

 • demonstrate an understanding of different perspectives on learning organization and its impact on how learning can be promoted (7)

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Individuella lärprocesser och kompetensutveckling, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se