Kursplan

Kursplan: Matematiklust och matematiksvårigheter

Kurskod: PE1011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde:
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2007-01-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-03-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande skall vidareutveckla sin kunskap om och förståelse för lärande i matematik.

     Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap och förståelse för vad matematik kan vara,
 • redogöra för olika sätt att se på matematiksvårigheter,
 • visa kunskap och förståelse för forskning som rör elever med matematiksvårigheter,
 • visa kunskap och förståelse för hur man kan anpassa, förebygga, planera och variera arbetssätt och uppgifter.

Innehåll

I kursen behandlas matematik ur olika perspektiv med tonvikt på matematiksvårigheter med anknytning till aktuell forskning. I kursen diskuteras även hur man kan bedöma elevers matematiska kunskaper samt hur lärare kan anpassa, förebygga, planera och variera arbetssätt och uppgifter så att det underlättar elevers lärande.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier och skriftliga redovisningar. Betyg rapporteras som ett moment.

Arbetsformer

Arbetsformer är i huvudsak seminarier, föreläsningar, basgruppsarbete och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • För tillträde till kursen krävs Specialpedagogisk grundsyn – med barnet i centrum, 7,5 hög-skolepoäng, eller motsvarande.

Övrigt

Föreläsningar och seminarier är i huvudsak förlagda till Högskolan Dalarna (Campus Lugnet) medan basgruppsarbetet genomförs ortsvis. Kursen vänder sig till verksamma pedagoger samt lärarstuderande inom förskola, skola och vuxenutbildning där erfarenhetsutbyte med andra pedagoger ses som ett viktigt inslag. För vissa uppgifter fordras kontakt med nämnda skolformer.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogik till och med 2014-03-31.

Summary in English

Litteratur

 • Ahlberg, Ann. (2001) Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. (165 s). ISBN 91-44-01774-X
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • (2000) Analysschema i matematik för åren före skolår 6 / Lärarhögskolan i Stockholm. PRIM-gruppen. 1 uppl. Stockholm : Skolverket. (44 s). ISBN 91-89314-14-X
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Emanuelsson, G., Rosén, B., Ryding, R., Wallby, K. (red), Bergsten, C., Häggström, J., Lindberg, L. (1997) Algebra för alla, Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. (164 s). ISBN 91-88450-08-2
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Nämnaren Tema. (2000) Matematik från början. NCM, Göteborg. (246 s). ISBN 91-88450-20-1
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Skolverket. (2003) Analysschema i matematik - för skolår 6-9. Stockholm: Liber. (61 s). ISBN 91-85009-33-4 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2347
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Skolverket. (2003) Rapport 221: Lusten att lära - med fokus på matematik. Skolverket Fritzes.
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Stérner, G., Lundberg, I. (2002) NCM-rapport 2002:2. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg: NCM Göteborgs universitet. (202 s). ISSN 1650-335X http://ncm.gu.se/node/468
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Wallby, Carlsson & Nyström. (2001) Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Stockholm:Skolverket. (178 s). ISBN 91-89314-45-X https://www.skolverket.se/publikationer?id=864
  Läsanvisning: Obligatorisk litteratur
 • Ahlberg, A & Hamberger, B. (1995) Att möta 6-åringars förståelse av tal och räkning. Inst för pedagogik Göteborgs universitet. (100 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Ahlström, R.; Bergius, B.; Emanuelsson, G.; Emanuelsson L.; Holmqvist, M.; Rysted, E.; Wallby, K. (red). (1996) Matematik - ett kommunikationsämne, Nämnaren Tema. Göteborg NCM. (211 s). ISBN 91-88450-06-6
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Dahl, B., Rundgren, H. (2004) På tal om matte. Stockholm: UR. (96 s). ISBN 9125040030
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Doverborg, E & Pramling-Samuelsson, I. (2006) Förskolebarn i matematikens värld. Liber AB Stockholm. (146 s). ISBN 9147049502
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Engström, A. (2004) Democracy and Participation a Challenge for Special Needs Education in Mathematics. Örebro universitet Västra Frölunda. (315 s). ISBN 91-7668-399-0
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Engström, Arne. (1998) Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. (157 s). ISBN 91-44-00332-3
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Furness, A. (1998) Vägar till matematiken. Ekelunds förlag AB Värnamo. (97 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Gran, B. (1998) Matematik på elevens villkor. Studentlitteratur Lund. (214 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Grevholm, Barbro red. (2001) Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv. Studentlitteratur Lund. (351 s). ISBN 91-44-01835-5
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Gustafsson, Lars & Mouwitz, Lars. (2002) Vuxna och matematik - ett livsviktigt ämne. NCM-rapport 2002:3, NCM Göteborg. (170 s). https://ncm.gu.se/node/472
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Hagland, K. Hedrén, R. & Taflin, E.. (2005) Rika matematiska problem - inspiration till variation. Stockholm: Liber. (236 s). ISBN 9147051507
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Löving, M., Kilborn, W. (2002) Baskunskaper i matematik. Lund: Studentlitteratur. (372 s). ISBN 91-44-02217-4
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Magne, O. (1998) Att lyckas med matematik i grundskolan. Studentlitteratur Lund. (269 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Malmer, G. (1999) Bra matematik för alla. Studentlitteratur Lund. (230 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Myndigheten för skolutveckling. (2003) Baskunnande i matematik. Stockholm Fritzes. (90 s). ISBN 91-85128-08-2 http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbexternal/_rp_publdbexternal_action/publicationdetails/_rp_publdbexternal_publ_id/111
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Nämnaren Tema. (1995) Matematik - ett kärnämne. Göteborgs universitet. (171 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Nämnaren Tema. (2000) Matematik från början. NCM, Göteborg. (246 s). ISBN 91-88450-20-1
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Nämnaren tema. (2002) Uppslagsboken. Nämnaren Göteborg. (211 s).
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår
 • Unenge, J., Sandahl, A. & Wyndhamn, J.. (1994) Lära matematik. Lund: Studentlitteratur. (231 s). ISBN 91-44-39601-5
  Läsanvisning: Valbar litteratur varav 300 sidor ingår

Referenslitteratur