Kursplan

Kursplan: Utbildningssystemet i Sverige

Kurskod: PE1012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att de studerande bekantar sig med utbildningen i den svenska barn- och ungdomsskolan samt med lärarutbildning i Sverige.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • ha kännedom om hur utbildning är organiserad i Sverige för barn och ungdomar,
  • visa insikt i demokratins betydelse för arbetet i skolan,
  • visa viss kännedom om lärarutbildning i Sverige,
  • jämföra utbildning i Sverige med utbildning i sitt eget land.

Innehåll

I kursen behandlas hur utbildning för barn och ungdomar ser ut just nu i Sverige, med viss historisk översikt. Särskilda teman som belyses är demokratins betydelse för den svenska skolan, arbetet med barn med särskilda behov och användningen av IT i skolan. I kursen behandlas även svensk lärarutbildning över tid, med lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna som exempel. Utbildning på olika nivåer i det egna landet jämförs med utbildning i Sverige.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerliga bedömningar samt genom en uppsats vid kursens slut. Betyg rapporteras som ett moment.

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är litteraturstudium, föreläsningar, seminarier och tio dagars fältstudier i en skola i kommunen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen är endast tillgänglig för besökande utländska studenter. All undervisning sker på engelska.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogik till och med 2014-03-31.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQT
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v37, 2017 - v48, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet