Kursplan

Kursplan: Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Kurskod: PE1078
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande kunskaper om ledning och ledarskap i förskolan och skolan, liksom om förutsättningar för styrning och ledning samt det personliga ledarskapets betydelse för skolutveckling. Deltagarna ska vidare utveckla kunskaper om ledarskapets krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva ledarskap.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskap om den lokala förskolan/skolan i relation till uppdrag från stat och huvudman
  • visa grundläggande kunskap om skolans styrdokument
  • visa kunskap om hur styrning och ledning av och i förskola/skola kan utövas
  • visa kunskap om hur ledning av verksamhetsutveckling kan utövas
  • visa kunskap om processer på organisations-, grupp- och individnivå
  • visa kunskap om hur ledning och former för systematiskt kvalitetsarbete kan utövas
  • visa kunskap om hur samband mellan undervisning och lärande kan förstås
  • visa kunskap om hur kollegialt lärande kan organiseras.

Innehåll

Kursen behandlar hur för området relevanta forskningsresultat kan användas för att öka kunskaperna om den betydelse utbildningsledning har för utveckling av förskolans och skolans verksamhet. Kursen behandlar också hur lokal skolutveckling kan planeras, kommuniceras och implementeras.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga PM samt aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och enskilda övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftliga PM och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning.

Summary in English

The course covers how the results of the relevant research can be used to increase awareness of the importance of education management has for the development of pre-school and school activities. The course also deals with how local school development can be planned, communicated and implemented.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2VCB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v10, 2017 - v48, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.