Kursplan

Kursplan: Förskolechefers pedagogiska ledarskap

Kurskod: PE2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-03.
Reviderad:
Reviderad 2015-09-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-09-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande ska utveckla kunskap om styrning och ledning för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap i en mål- och resultatstyrd förskola.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna visa:

  • kunskap om styrdokumentens krav på förskolechefen som pedagogisk ledare samt vad som kännetecknar ett gott pedagogiskt ledarskap och en god verksamhetsutveckling i förskolan enligt forskning och beprövad erfarenhet
  • kunskap om förskolans formella och informella styrning och ledning samt dess konsekvenser för förskolechefens ledarskap
  • förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt systematiskt och kontinuerligt följa upp, planera och utvärdera förskolans verksamhet
  • förmåga att leda arbetsprocesser där barns utveckling och lärande analyseras i förhållande till verksamhetens innehåll och därefter i samverkan med personalen kunna föreslå åtgärder för verksamhetsutveckling
  • förmåga att utveckla samverkansformer och kunskapsutbyte mellan förskollärare, barnskötare och övrig personal samt aktivt bedöma och stödja deras förmåga att utmana och stimulera barns utveckling och lärande
  • kunskap om IT som ett medel i det pedagogiska ledarskapet för att utveckla förskolans verksamhet.

Innehåll

I kursen behandlas förskolechefens roll som pedagogisk ledare i en mål- och resultatstyrd förskola i relation till relevanta teoretiska perspektiv på verksamhetens styrning och ledning. I kursen behandlas även förskolans systematiska kvalitetsarbete och dess betydelse för att nå uppsatta mål såväl som att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en avslutande uppgift som redovisas skriftligt såväl som muntligt. Aktivt deltagande vid schemalagda träffar är obligatoriskt.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier samt egna undersökningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftlig och muntlig redovisning, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Uppdragsutbildning, Skolverket. Fortbildning för förskolechefer.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge to exercise educational management and leadership in preschools.

Litteratur

Referenslitteratur