Kursplan

Kursplan: Rektors pedagogiska ledarskap

Kurskod: PE3014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-04-26.
Reviderad:
Reviderad 2011-11-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-01-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om styrning och ledning för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap i en mål- och resultatstyrd skola.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera skolans formella och informella styrning och ledning samt dess konsekvenser för rektors pedagogiska ledarskap
 • visa kunskap om organisatoriska förutsättningar och dess betydelse för att leda verksamheten mot uppställda mål
 • visa kunskap om IKT som ett medel i det pedagogiska ledarskapet för att utveckla skolans verksamhet
 • analysera förutsättningarna för rektor att utöva ett pedagogiskt ledarskap i syfte att utveckla undervisningens kvalité.

Innehåll

I kursen behandlas rektors roll som pedagogisk ledare i en mål- och resultatstyrd skola i relation till olika teoretiska perspektiv på styrning och ledning. I kursen behandlas även utvärdering och utveckling av skolans verksamhet och elevers lärande, liksom IT som en del i skolans strategiska och pedagogiska utveckling samt genus och mångfald i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en avslutande skriftlig hemuppgift. Deltagande vid schemalagda träffar är obligatoriskt. Betyg rapporteras som ett moment.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar, egna undersökningar och kommunikation via lärplattformen Fronter på Internet.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Ingen behörighet.

Övrigt

Uppdragsutbildning inom rektorslyftet. Kursen ges i samverkan med Mälardalens högskola.

Kursen ingick i huvudområdet Pedagogik till och med 2012-01-23.

Summary in English

Litteratur

 • Berg, G. (2011) Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur. (150 s).
 • Blossing, U. red. (2011) Rektors arbete i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
 • Johansson, O. & Höög J. (2011) Struktur, kultur, ledarskap Förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur. (239 s).
 • Karlsson Vestman, O., & Andersson, I., M. (2007) Pedagogisk utvärdering som styrning – En historia från präster till Pisa. Skolverket. http://www.skolverket.se
 • Karlsson, O. (1999) Utvärdering - mer än metod. Stockholm: Svenska Kommunförbudnet. (91 s).
 • McKinsey & Company. (2010) How the world´s most improved school systems keep getting better. (139 s).
  Anmärkning: Valda delar. PDF-fil.
 • Skolinspektionen. (2010) Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. 60 uppl. Stockholm: Skolinspektionen. Rapport 2010:15.
 • Skolverket. Underlätta ledarskapet med IT . http://ledamedit.skolverket.se/
 • Sundgren, G. (red.). (2006) Skolledning - språk och förhandling. Lund: Studentliltteratur. (260 s).
  Anmärkning: Valda delar
 • Thornberg, R & Thelin, K (red.). (2011) Med ansiktet vänt mot Europa - perspektiv på skolutveckling. Stockholm: Skolledarförbundet & Lärarförbundet. (127 s).
  Anmärkning: Valda delar

Referenslitteratur

 • Bolman, L., G. & Deal, A. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. (555 s).
 • Fitzpatrick J L & Sanders J R & Worthen B R. (2004) (2004) Program evaluation. Alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education.
 • Gjerde, S. (2004) Coaching - vad - varför - hur. Lund: Studentlitteratur.
 • Holmqvist, M. (red.). (2006) Lärande i skolan - learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur. (225 s).
 • Nytell, U. (1996) Styra eller styras? Om skolledares arbetsvillkor. Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen. (171 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling (Utdrag)Valda delar
 • Sveriges Kommuner och Landsting. (2009) Öppna jämförelser: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL. (76 s).