Kursplan

Kursplan: Skolledarskap

Kurskod: PE3019
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om att leda pedagogisk verksamhet i en mål- och resultatstyrd förskola/skola.

Delkurser

1.
Att leda förskolans och skolans verksamhet,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • problematisera och kritisk granska teorier om pedagogiskt ledarskap
 • analysera och organisera det egna chefs- och ledarskapet i relation till gällande styrdokument samt olika målgruppers krav och förväntningar
 • analysera och organisera förutsättningarna för skolledare att utöva ett pedagogiskt ledarskap och att utveckla förskolans/skolans verksamhet
 • visa kunskap om skolledarens ansvar och betydelse för barns och elevers lärande
 • visa kunskap om kommunikationens betydelse för att leda verksamheten mot uppställda mål
 • visa kunskap om IT som en del i skolans strategiska och pedagogiska utveckling.
 • visa kunskap om betydelsen av genus och ett demokratiskt ledarskap
 • visa kunskap om skolledarskap i ett internationellt perspektiv

2.
Ett forskningsförankrat skolledarskap i praktiken,  2,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att söka efter och analysera för förskolan och skolan relevant forskning
 • visa förmåga att på ett relevant sätt genomföra och redovisa resultatet av självständiga arbeten som rör förskolan/skolans verksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar skolledares roll för att leda förskolans och skolans verksamhet samt hur ett forskningsförankrat skolledarskap kan utövas i praktiken.

Delkurser

1.
Att leda förskolans och skolans verksamhet,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas bakgrund och förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap och skolutveckling i förskola och skola i relation till olika teoretiska perspektiv på organisationer. I kursen behandlas även skolledarskap i internationell belysning, IT som en del i skolans strategiska och pedagogiska utveckling, genus samt det demokratiska ledarskapets betydelse för barns och elevers lärande.

2.
Ett forskningsförankrat skolledarskap i praktiken,  2,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas metoder för att söka relevant forskning om ledarskap och olika tillvägagångssätt att genomföra samt rapportera egna studieuppgifter av förskola och skola.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom en avslutande skriftlig uppgift och muntlig presentation av denna samt opponering på andras uppgifter.

Delkurs 2 examineras genom skriftlig uppgift som även presenteras muntligt samt opponering på andras uppgifter.

Arbetsformer

Obligatoriska föreläsningar, seminarier, övningar och egna undersökningar samt kommunikation via lärplattformen Fronter på Internet.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Ingen behörighet.

Övrigt

Uppdragsutbildning inom Rektorsprogrammet. Från och med den 15 mars 2010 är Rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer (SFS 2009:1521).

Delkurs 1 motsvaras av Rektorsprogrammets block 4 och delkurs 2 av block 5. Delkurs 2 ges i samarbete med Mälardalens högskola och Örebro universitet.

Får ej ingå i en examen samtidigt som PE3013.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:

 • problematize and critically examine theories of educational leadership
 • analyze and organize their own management and leadership in relation to relevant policy documents and various target groups‘ demands and expectations
 • analyze and organize the conditions for school leaders to exert educational leadership and the development of pre-school / school activities
 • demonstrate knowledge of the school leader‘s responsibility and importance for children‘s and pupils‘ learning
 • demonstrate knowledge of the importance of communication to manage the school‘s activities against set targets
 • demonstrate knowledge of IT as part of the school‘s strategic and educational development.
 • demonstrate knowledge of the importance of gender and democratic leadership
 • demonstrate knowledge of school leadership in an international perspective
 • demonstrate the ability to search and analyze for pre-school and school-relevant research
 • demonstrate the ability to a relevant conduct and report the results of independent work on pre-school / school activities

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Att leda förskolans och skolans verksamhet,  7,5 högskolepoäng

 • Bolman, L., G. & Deal, A.. (2012) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (556 s). ISBN 978-91-44-06010-1
 • Gjerde, S. (2004) Coaching - vad - varför - hur.. Lund: Studentlitteratur. (272 s). ISBN 91-44-03698-1
 • Kornhall, P.. (2013) Barnexperimentet - Svensk skola i fritt fall. Stockholm: Leopard förlag. (254 s). ISBN 978-91-7343-435-5
 • Sandberg, J. & Targama, A. (2008) Ledning och förståelse - Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. (181 s). ISBN 9144007914
 • Sandén, T.. (2007) Lust att leda i lust och leda. Om rektorers arbete under en tid av förändring. Åbo: Åbo Akademi. (266 s). ISBN 978-951-765-388-6
 • Skolinspektionen. (2010) Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Stockholm: Skolinspektionen. (60 s). http://www.skolinspektionen.se
 • Skolverket. Underlätta ledarskapet med IT . http://ledamedit.skolverket.se/
 • Tamm, J.,W. & Luyet, R.J. (2006) Förtroendefullt samarbete - att bygga långsiktiga relationer. Lund: Studentliltteratur. (329 s).
  Anmärkning: Valda delar
 • 2.
  Ett forskningsförankrat skolledarskap i praktiken,  2,5 högskolepoäng

 • Larsen, A. K. (2009) Metod helt enkelt - En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (128 s).

Referenslitteratur

  Delkurser

  1.
  Att leda förskolans och skolans verksamhet,  7,5 högskolepoäng

 • Berg, G. (2011) Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur. (150 s).
  Anmärkning: Valda delar
 • Ericsson, Bengt.. Rektor som coach för ökad måluppfyllelse - Ledarutvecklingsprogram inom skolförvaltningen. . Falu kommun. Stencil..
 • Holmqvist, M. (red.). (2006) Lärande i skolan - learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur. (225 s).
 • Ivarsson, S. (2007) Leda Jämställt - att lägga grunderna för ett jämställdhetsintegrerat ledarskap. Stockholm: Elanders Gotab.
 • Lundgren, M. & von Schantz Lundgren, I. (2009) Uppfattningar om en organisationsförändring - En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun. Falun: Högskolan Dalarna. Arbetsrapport. (100 s).
  Anmärkning: PDF-fil
 • Lundgren, M. (1999) Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal – en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd. Uppsala: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.. (246 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling. Valda delar. PDF-fil.
 • Nytell, U. (1996) Styra eller styras? Om skolledares arbetsvillkor. Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen. (171 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling (Utdrag)Valda delar
 • Skolinspektionen (2012:1). Rektors ledarskap. Slutrapport.
 • Sveriges Kommuner och Landsting. (2009) Öppna jämförelser: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Stockholm: SKL. (76 s).
 • Ärlestig, H. (2008) Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Umeå universitet: Pedgogiska institutionen, Samfack. (86 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling
 • 2.
  Ett forskningsförankrat skolledarskap i praktiken,  2,5 högskolepoäng