Kursplan

Kursplan: Ledning av pedagogisk verksamhet med inriktning mot utvecklingsarbete i förskola och skola

Kurskod: PE3021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om och förståelse för vilken betydelse skolledarskap har för att utveckla förskolans och skolans verksamhet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om relevant internationell och nationell forskning om ledningens betydelse för att utveckla förskolans och skolans verksamhet
  • analysera förutsättningarna för att planera och genomföra strategiskt utvecklingsarbete i förskolan och skolan med stöd av metoder som baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • planera, organisera och kommunicera utvecklingsprogram för lokal skolutveckling

Innehåll

Kursen behandlar hur resultaten av internationell och nationell forskning samt hur metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan användas för att öka kunskaperna om den betydelse utbildningsledning har för utveckling av förskolans och skolans verksamhet. Kursen behandlar också hur ett utvecklingsprogram för lokal skolutveckling kan planeras, kommuniceras och implementeras.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig PM samt aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier, enskilda övningar och undersökningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall goal is for students to deepen their knowledge and understanding of the role of management in order to develop pre-school and school activities.

On completion of the course the student should be able to:

  • demonstrate a thorough knowledge of relevant international and national research about management‘s role in order to develop the pre-school and school activities
  • analyzing the conditions for planning and implementing strategic development in pre-school and school supported by methods that are based on research and experience
  • plan, organize and communicate development programs for local school improvement

Litteratur

Referenslitteratur