Kursplan

Kursplan: Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6

Kurskod: PG1019
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-24.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån ett historiskt, geografiskt, religionsvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv ska kunna problematisera relationen mellan människa och samhälle. Studenten ska, med utgångspunkt i skolans styrdokument, kunna använda dessa kunskaper för att konstruera ett tänkt undervisningsinnehåll. Ett övergripande mål är också att ge den studerande insikt om hur digital teknik och internet kan användas i undervisningen för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera dess möjligheter och problem.

Delkurser

1.
Människan och samhället i ett historiskt perspektiv (Hi),  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap om hur historia skapas och brukas i olika tider och sammanhang
 • med utgångspunkt i svensk och nordisk historia kunna problematisera historiska förändringsprocesser utifrån olika förklaringsmodeller och perspektiv
 • ge uttryck för en grundläggande historieteoretisk och metodisk medvetenhet
 • visa förmåga att kunna tolka och värdera historiska källor
 • med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflektera över didaktiska val i undervisningen

2.
Människan och samhället i ett barn och ungdomsperspektiv (Sh),  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa insikter i hur barn och ungdomar socialt konstrueras i olika historiska och sociala kontexter
 • redogöra för olika socialiseringsteorier om barns identitetsskapande
 • redogöra för begreppet medborgarskap och ha kännedom om olika sätt att betrakta ungas medborgarskap
 • visa insikter i ungdomars deltagande i och förhållningssätt till politik och samhälle
 • med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflektera över didaktiska val i undervisningen

3.
Människan, samhället och samspelet med den fysiska miljön (Ge),  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskaper om människans varierande förutsättningar på jorden och sambandet mellan livsstil och miljöproblem i lokala och globala perspektiv
 • visa kunskaper om jordklotets varierande naturmiljö och naturförutsättningar
 • analysera relationen mellan individ och samhälle samt visa förståelse för samspelet mellan människa och miljö ur perspektivet hållbar utveckling
 • redogöra för naturlandskapets förändring och hur människor utnyttjat resurser i landskapet för sin försörjning samt hur olika sätt att organisera mark- och resursutnyttjande påverkar miljö och samhälle
 • med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflektera över didaktiska val i undervisningen

4.
Människa, samhället och konstruktionen av religion och livsåskådning (Re),  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskaper om teorier om religion och religiositet utifrån kunskapssociologiska och religionspsykologiska perspektiv
 • visa kunskaper om begreppen, livsåskådning, religion och världsreligioner
 • visa kunskaper om grundläggande drag i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism
 • visa kunskaper om mytens och andra berättelsers identitetsskapande funktion i religion, livsåskådning, populärkultur och i relation till olika föreställningar om vad som karakteriserar ett gott liv
 • visa kunskaper om etisk reflektion och dialog
 • med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflektera över didaktiska val i undervisningen

Innehåll

-

Delkurser

1.
Människan och samhället i ett historiskt perspektiv (Hi),  7,5 högskolepoäng

Fokus i kursen ligger på problematiseringar av föreställningar om människa och samhälle i det förflutna. Med utgångspunkt i svensk och nordisk historia behandlas för ämnet centrala frågeställningar; såsom vad får ett samhälle att förändras, i vilken mån kan vi människor påverka historien och hur påverkas vi av genomgripande samhällsförändringar? Genom övningar i historisk metod och källkritik behandlas även frågan om hur historiska ämneskunskaper skapas och hur den historiska berättelsen om det förflutna brukats i olika tider och sammanhang. Med utgångspunkt i skolans styrdokument problematiseras omformandet av de egna ämneskunskaperna till ett undervisningsinnehåll.

2.
Människan och samhället i ett barn och ungdomsperspektiv (Sh),  7,5 högskolepoäng

Med utgångspunkt i begreppen demokrati och mänskliga rättigheter behandlas medborgarskap, politik och samhälle med fokus på barn och ungdomar samt ungas identitetsskapande. Kursen behandlar grundläggande socialiseringsteorier samt teorier om demokrati. Skolan som arena för identitetsskapande problematiseras. Ett didaktiskt perspektiv på skolämnet samhällskunskap introduceras. Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflekteras över didaktiska val i undervisningen

3.
Människan, samhället och samspelet med den fysiska miljön (Ge),  7,5 högskolepoäng

I centrum står människa, miljö och resurser och hur mänsklig verksamhet ger återverkningar på samhället, landskapet och utvecklingen i stort. Kursen behandlar hur människan i tid och rum interagerar med sin omgivning som ständigt förändras och utvecklas och skapar olika livsvillkor på vår jord. Här behandlas också klimat-, vatten-, och befolkningsfrågor i det lokala och det globala perspektivet. Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflekteras över didaktiska val i undervisningen

4.
Människa, samhället och konstruktionen av religion och livsåskådning (Re),  7,5 högskolepoäng

Kursen fokuserar teorier om konstruktionen av religiösa och icke-religiösa livsåskådningar hos individen, grundläggande drag i så kallade världsreligioner samt traderandet av dessa inom grupper genom berättelser i olika former. Vidare ges en introduktion till etisk teori, med redskap för att utveckla studentens förmåga att leda diskussioner om etiska frågor i klassrummet. Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflekteras över didaktiska val i undervisningen

Examinationsformer

Studenterna examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen samt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier, studiebesök samt en exkursion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 av 30 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Övrigt

Nätbaserad kurs innehåller två obligatoriska campusträffar om vardera max tre dagar.
För studenter på grundlärarprogrammet ingår två till tre fältdagar vid en grundskola.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6X
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:40

Ansök

Ansök på Antagning.se