Kursplan

Kursplan: Utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1040
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2012-10-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-03-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-03-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om utveckling och lärande utifrån olika perspektiv och påverkansfaktorer. Vidare ska den studerande fördjupa sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera sin egen undervisning samt utveckla sitt pedagogiska ledarskap utifrån skolans värdegrund.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om och aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över dessa i förhållande till elevers lärande och utveckling
  • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda kulturella, sociala och ekonomiska villkor
  • utifrån teoretiska perspektiv och egna erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen reflektera över faktorer som påverkar förutsättningar för elevers lärande
  • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom yrkesämnet i relation till grupp, individ och verksamhetens mål med hänsyn taget till det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
  • visa förmåga att tydligt, såväl i tal som skrift, kommunicera sina val i den egna undervisningen
  • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt beakta elevers erfarenheter från digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för utveckling och lärande
  • visa förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
  • beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Innehåll

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Vetenskapliga teorier gällande lärande, utveckling och kunskap belyses utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv samt hur dessa leder till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten. I kursen studeras människan som biologisk, social och kulturell varelse och hur detta skapar olika förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med ämnesdidaktiska frågor gällande lärande och utveckling med särskild fokus på frågor som berör gymnasieskolans yrkesämnen.

Informationsteknologins betydelse för utvecklingen av teknikburna kunskapsprocesser i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen behandlas i kursen. Vidare får studenterna möjlighet att utveckla sina kunskaper i att använda digitala lärresurser i den egna pedagogiska verksamheten. Kursen ger även studenterna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digitala lärresurser genom att belysa dess
möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten i ljuset av olika perspektiv.

Examinationsformer

I kursen används muntliga, skriftliga eller andra gestaltande examinationsformer. Vidare examineras den studerande genom aktiv medverkan i seminarier och workshops. Den studerande bedöms också fortlöpande vid den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ett bedömningssamtal sker med VFU-lärare, student och högskolelärare, vilket ligger till grund för högskolelärarens bedömning.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, grupparbeten, individuella uppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp. eller motsvarande

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus Falun, Högskolan Dalarna.
Kursen innehåller 7,5 hp VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som förläggs till gymnasieskolans yrkesprogram.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt. Dispens från den bestämmelsen beslutas av ämnesansvarig.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur