Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare

Kurskod: PG1046
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskap om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om läraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och yrkeslärande i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • visa förmåga att granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa kunskap om forskningsetiska frågeställningar

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och hur dessa kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning samt dess betydelse för yrkeslärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier och genom en skriftlig PM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt, såväl muntligen som skriftligen genom olika typer av diskussioner, där både egna och andras vetenskapliga studier behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3K
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:10%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VSM
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:10%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett