Kursplan

Kursplan: Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass

Kurskod: PG1051
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-08-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla förståelse för förskolans och förskoleklassens framväxt och position i samhället ur ett utbildningspolitiskt, utbildningsfilosofiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Den studerande ska utveckla förståelse för innebörden i och värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket och förmåga att betrakta skolväsendets samhällsuppdrag ur olika perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av förskola och förskoleklass samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara skolväsendet i dagens Sverige
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på förskola och förskoleklass
 • reflektera över verksamhetens styrdokument utifrån ett läroplansteoretiskt, utbildningspolitiskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
 • visa kännedom om hur kunskapsbegreppet och hur synen på barn förändrats över tid
 • jämföra förskolans och förskoleklassens samhällsuppdrag med andra länders motsvarande uppdrag
 • visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser och visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga att hantera digitala verktyg i samband med studierna
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
 • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i förskola och förskoleklass
 • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande
 • visa förmåga att samverka med medstuderande

Innehåll

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningen Vad är förskola och förskoleklass? Den svenska förskolans och förskoleklassens samhällsuppdrag studeras utifrån ett historiskt perspektiv. Utbildningspolitiska ståndpunkter och utbildningsfilosofiska tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Förskolans och förskoleklassens organisation och styrdokument studeras och sätts i relation till grundskolans organisation och styrning. Begreppen demokrati och hållbar utveckling behandlas och relateras till styrningen av svensk förskola och förskoleklass. I kursen studeras den svenska förskolans och förskoleklassens samhällsuppdrag utifrån ett internationellt perspektiv. Barns rättigheter behandlas utifrån de grundläggande värden som uttrycks i förskolans och grundskolans läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Genom en undersökande uppgift i förskolemiljö introduceras och praktiseras innebörden av vetenskapligt skrivande samt ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket.

Examinationsformer

Kursen examineras i två delmoment om vardera 7,5 hp

Moment 1 - Förskolans framväxt, samhällsuppdrag och styrning

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och genom individuella skriftliga seminarieuppgifter samt en muntlig gruppredovisning som görs med stöd av ett digitalt presentationsverktyg.

Moment 2 - Förskolans samhällsuppdrag och grundläggande värden

Examination sker genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt genom en gestaltande gruppuppgift och en individuell skriftlig slutuppgift.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, fältuppgifter och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få VG som slutbetyg i kursen krävs VG i både moment 1 och 2

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller två introduktionsdagar vid en partnerförskola/skola.

Kursen innehåller två fältdagar vid en förskola eller i en förskoleklass.

För nätbaserad kurs krävs närvaro vid Campus Falun vid kursstart under maximalt tre dagar vid kursstart.

För kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall goal is for students to develop an understanding of the pre-school and pre-school class, the emergence and position in society from an educational policy, educational philosophy and curriculum theory. The student will develop an understanding of the meaning and value of a scientific approach in the teaching profession and the ability to consider the school system‘s universal service obligation from different perspectives.

After completing the course, students should be able to:

 • demonstrate knowledge of current political governance and organization of today‘s education system, with particular emphasis on pre-school and pre-school class
 • reflect on the policy documents from a perspective of curriculum theory, educational policy and educational philosophy
 • demonstrate knowledge of how the concept of knowledge and how the perception of children changed over time
 • comparing pre-school and pre-school class civic mission with other countries‘ corresponding assignments
 • demonstrate knowledge of practical and aesthetic learning and demonstrate the ability to use aesthetic expression
 • demonstrate the ability to manage digital tools in connection with studies
 • demonstrate the ability to communicate in Swedish in speech and writing
 • demonstrate the ability to take a scientific approach towards the activities of pre-school and pre-school class
 • demonstrate basic skills for academic writing
 • demonstrate the ability to interact with fellow students

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4K
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:p
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper