Kursplan

Kursplan: Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1054
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2013-07-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om barns utveckling och lärande, med särskild inriktning mot bild- och matematikpedagogisk verksamhet. Vidare är målet att den studerande utvecklar sitt pedagogiska ledarskap utifrån förskolans och förskoleklassens värdegrund.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap om och aktivt verka för förskolans och förskoleklassens värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över, analysera och värdera detta i förhållande till barns lärande och utveckling
 • visa kunskap om hur barns lärande och utveckling påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska villkor
 • visa kunskap om teorier om barns utveckling och lärande, i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv samt visa förståelse för hur dessa teorier kan leda till olika förhållningssätt i förskolans och förskoleklassens verksamhet
 • visa kunskap om digitala mediers betydelse för barns utveckling och lärande
 • visa förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
 • visa förmåga att i bild- och matematikpedagogisk verksamhet skapa stimulerande miljöer för barns utveckling och lärande i relation till verksamhetens mål
 • visa insikt i barns bildvärldar och kunna samtala med barn om olika former av bilder
 • visa förmåga att arbeta med barns förståelse av olika matematiska begrepp samt att analysera och värdera matematikens innehåll, metoder och uttrycksformer
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten med särskilt fokus på bild och matematik
 • visa förmåga att planera, genomföra, dokumentera, analysera och kommunicera den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att diskutera och formulera den egna utvecklingen till förskollärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv samt visa kunskaper i vetenskapligt skrivande

Innehåll

I kursen studeras pedagogiska, psykologiska och sociokulturella teorier om barns utveckling och lärande. Dessa sätts i relation till teorier om barns uppväxt och uppväxtvillkor. I detta sammanhang betonas de digitala mediernas och lärandemiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen utvecklar den studerande sitt pedagogiska ledarskap och kopplar didaktiska frågeställningar med inriktning mot bild och matematisk begreppsbildning till barns utveckling och lärande.

Den studerandes egen utveckling uppmärksammas ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Examinationsformer

Examinationer sker muntligt i seminarier, workshops samt skriftligt i form av inlämningsuppgifter och en avslutande redovisning av en VFU-uppgift med betoning på bild och matematisk begreppsbildning. Den studerande bedöms också fortlöpande vid den verksamhetsförlagda utbidlningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, studiegruppsarbeten, workshops och individuella uppgifter. I kursen ingår 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
 • Lek och kommunikation I 15 hp
 • Lek och kommunikation II 15 hp
 • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i förskollärarprogrammet, ämnesblock 2, 45 hp.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

För nätbaserad kurs ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus. Dessutom krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntlig examination är webbkamera obligatorisk för nätstuderande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4N
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
Lek och kommunikation I 15 hp
Lek och kommunikation II 15 hp
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se