Kursplan

Kursplan: Lek och kommunikation II

Kurskod: PG1055
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-08-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska visa kunskaper om och förståelse för kommunikationens centrala betydelse för barns utveckling och lärande samt utveckla förståelse för vilken betydelse den pedagogiska miljön och vuxnas förhållningssätt har för barns lek och kommunikation. Kursen syftar även till att den studerande utvecklar kunskaper i vetenskapligt skrivande.

Delkurser

1.
Sagor och berättande,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om högläsningens, textsamtalets och det muntliga och skriftliga berättandets betydelse som redskap för att utveckla barns språk- och textförståelse
 • identifiera och reflektera över några vanliga berättarstrukturer i västerländsk tradition samt visa kännedom om andra berättartraditioner
 • analysera och tolka bilderböcker och andra former av berättande samt diskutera skönlitteratur som uttryck för normer och värderingar

2.
Pedagogisk miljö och vuxnas förhållningssätt,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kännedom om betydelsen av vuxnas förhållningssätt för barns delaktighet i lek och kommunikation
 • reflektera över betydelsen av lek, kreativitet och kommunikation för barns lärande och utveckling
 • värdera olika pedagogiska miljöers betydelse för barns subjektskapande i lek, kommunikation, lärande, fostran och omsorg
 • visa kunskap om språkliga och estetiska uttrycksformer för att kunna skapa förutsättningar för lek och kommunikation
 • visa grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser.

Delkurser

1.
Sagor och berättande,  6 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas olika former av berättande och dess betydelse för barns kommunikativa utveckling. Olika berättarstrukturer och berättartraditioner behandlas och gestaltas. Som grund för reflekterande litterära samtal används skönlitteratur med fokus på bilderböcker.

2.
Pedagogisk miljö och vuxnas förhållningssätt,  9 högskolepoäng

I delkursen analyseras hur språk- och lekstimulerande förhållningssätt påverkar den pedagogiska miljön och barns subjektskapande. Barns olika förutsättningar för lärande och behov av omsorg samt olika teoretiska perspektiv på fostran i förskolan studeras i ett nationellt och internationellt perspektiv. Dessutom studeras teorier om språkliga och estetiska uttrycksformer samt deras praktiska tillämpningar i förskolemiljön. Det vetenskapliga skrivandet övas i delkursen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom individuella skriftliga och muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och workshops samt en skriftlig hemtentamen i delkurs 1 och en skriftlig rapport i delkurs 2.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, fältdagar och grupparbeten. Studierna förutsätter samarbete i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en förskola eller förskoleklass.

För nätbaserad kurs krävs en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Dessutom ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på Campus Falun, Högskolan Dalarna.

Kursen ersätter PG1045.

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

 • show knowledge about reading aloud, talking about texts and the importance of vocal and written storytelling as a tool to develop children’s understanding of language and text
 • identify and consider some common structures of storytelling in western storytelling traditions and take note of other forms of storytelling
 • analyze and interpret picture books and also discuss fiction as an expression of norms and values
 • show knowledge about the meaning of adult´s attitudes to children´s inclusion in play and communication
 • reflect over the meaning of play, creativity and communication for children´s learning and development
 • consider the value of different educational environments for children´s understanding of themselves and their surrounding world in play, communication, learning, upbringing and care
 • show knowledge about linguistic and aesthetic expressions to be able to create conditions for play and communication
 • show basic skills in scientific writing

Litteratur

Referenslitteratur