Kursplan

Kursplan: Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1060
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grunden i ett pedagogiskt ledarskap. Detta innebär dels en förmåga kopplat till lokala och nationella styrdokument, dels en förmåga att skapa olika pedagogiska miljöer med fokus på lek och kommunikation.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om lärares yrkesetiska principer samt aktivt verka i sitt ledarskap för förskolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner
 • visa kunskap om teorier om pedagogiskt ledarskap i ett historiskt, interkulturellt och yrkesetiskt perspektiv
 • visa grundläggande didaktisk förmåga att, i samarbete med verksamma lärare, planera och leda verksamheten i relation till aktuella styrdokument samt diskutera och värdera det egna pedagogiska ledarskapet
 • visa förmåga att initiera och upprätthålla goda relationer med barn, föräldrar och personal i förskolan
 • visa grundläggande kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa kunskap om pedagogisk dokumentation samt förmåga att observera, dokumentera och analysera förskollärarens betydelse för barns möjlighet till utveckling och lärande i lek och kommunikation
 • visa förmåga att, i samarbete med lärare i förskolans verksamhet, använda språkliga och estetiska uttrycksformer samt digitala verktyg i syfte att skapa förutsättningar för lek och kommunikation,
 • visa grundläggande teoretisk insikt om den pedagogiska betydelsen av användandet av språkliga och estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga till ett pedagogiskt förhållningssätt i förskollärarrollen i relation till teorier om barns utveckling och lärande med särskilt fokus på lek och kommunikation
 • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande samt använda intervju som vetenskaplig metod

Innehåll

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett historiskt, filosofiskt, interkulturellt och yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av förskollärarrollen. Den studerande ges möjlighet att reflektera över den egna utvecklingen till förskollärare i relation till olika teorier om pedagogiskt ledarskap och relationellt samspel. I kursen behandlas didaktiska perspektiv på dokumentation, uppföljning och utvärdering i relation till relevanta styrdokument. Dessutom framhålls i kursen delaktighet, ett interkulturellt förhållningssätt, digitala verktyg samt estetiska lärprocessers betydelse för det pedagogiska ledarskapet.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) integreras både teorier om didaktik och pedagogiskt ledarskap samt teorier om lek och kommunikation. Nämnda teorier sätts i relation till studentens verksamhetsförlagda del i kursen. Den studerande får då möjlighet att lyfta fram etiska och didaktiska frågor, tankar och problem kopplade till omsorg, fostran och undervisning med särskilt fokus på lek och kommunikation. Frågorna problematiseras med hjälp av kursens litteratur och gällande styrdokument.

Dokumentation används som ett verktyg för att uppmuntra till reflektion över den egna utvecklingen på väg mot förskollärarprofessionen samt som ett stöd för att göra medvetna pedagogiska val.

Examinationsformer

Examinationen sker muntligt och gestaltande i seminarier och workshops samt skriftligt i form av inlämningsuppgifter och en avslutande uppgift i form av pedagogisk dokumentation.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska studiegruppsarbeten, seminarier, workshops, utvecklingssamtal och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i förskollärarprogrammet, ämnesblock 1, 45 hp.

Studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

För nätbaserad kurs ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Kursen ersätter PG1043.

Summary in English

The course has focus on didactic and pedagogical leadership in theory and practice. Purpose is also that the student develops knowledge about pedagogical documentation and about planning, realization and analysis of pedagogical work, especially concerning children’s development and learning in play and communication.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4M
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se