Kursplan

Kursplan: Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 2,5 hp VFU)

Kurskod: PG1062
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 75%
Verksamhetsförlagd utbildning, 25%
Fastställd:
Fastställd 2014-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-06.
Reviderad:
Reviderad 2014-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ska den studerande dels fördjupa sitt pedagogiska ledarskap dels utveckla fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag
 • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik och skolans värdegrund
 • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån ovanstående teoretiska perspektiv
 • självständigt och i samarbete med verksamma lärare omsätta kunskaper inom ämnesundervisningen i relation till gruppen och individens utveckling och lärande samt till verksamhetens mål
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta och kommunicera grundläggande demokratiska värderingar och olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas anlägger sociologiska, och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella (utifrån exempelvis genus-, sexualitet- och etnicitetsaspekter), relationsetiska och normkritiska perspektiv på skolvardagens relationer och sociala medier som arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s Barnkonvention behandlas också.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ges tillfälle att reflektera över skolan som moralisk och social arena och hur detta påverkar lärarrollen som pedagogisk ledare. Här möter den studerande också didaktiska frågeställningar utifrån kursens innehåll, kopplade till undervisning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av kurslitteratur.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom PM som behandlar kurslitteraturen, samt en avslutande skriftlig hemtentamen. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling examineras i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen samt i särskilda examinerande och obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • PM, tentamen, VFU och seminarier, 10 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop a basic understanding of theoretical and critical perspectives in order to be prepared for and understand the complexity of social relations.

Upon completing this course, students shall be able to:

 • show an understanding of theories about social relations, conflicts and power in relation to various social arenas
 • analyze, problematize and communicate issues related to social relations in education and other social arenas of relevance to everyday school life
 • demonstrate knowledge about relational ethics and common democratic values
 • reflect upon their own position as a pedagogical leader and the school as a moral arena, taking the point of departure in the theoretical perspectives as described above
 • demonstrate knowledge about didactic issues related to relevant school subjects and in relation to development and learning processes of groups and of individual students
 • show ability to, with a point of departure in the theoretical perspectives as described above and their own experiences from teaching, reflect upon, prevent and counteract discrimination and other abusive treatment of students
 • show ability in the pedagogical practice to consider and communicate common democratic values and values of equality.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:40%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2V3H
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:40%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se