Kursplan

Kursplan: Didaktik, bedömning, betygssättning och dokumentation - gymnasieskolans yrkesprogram

Kurskod: PG1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sina kunskaper om yrkesdidaktik för ungdomar och vuxna samt utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning. Förmågan att göra medvetna didaktiska val är central. Ett övergripande mål är också att den studerande ska tillgodogöra sig kunskaper som krävs för att identifiera och möta elever med specialpedagogiska behov.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kunskap om didaktiska teorier och yrkesämnesdidaktik
  • visa förmåga att, i relation till gymnasieskolans styrdokument, välja undervisningsinnehåll samt planera, genomföra och utvärdera undervisning inom yrkesämnet i relation till individ och grupp
  • visa kunskap om och förmåga att identifiera och hantera specialpedagogiska behov
  • visa förmåga att tydligt, såväl i tal som i skrift, kommunicera sina val i den egna undervisningen
  • visa kunskaper om bedömning och betygssättning
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att göra bedömningar
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten reflektera över olika aspekter av bedömning och betygssättning samt att kunna anlägga ett historiskt perspektiv
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen i samarbete med andra lärare och i relation till skolans styrdokument såväl som didaktiska teoribildningar.

Innehåll

Kursen återkopplar till de studerandes yrkeskunskaper gentemot gymnasieskolans yrkesämnen. I kursen behandlas teorier om bedömning och betygssättning och hur detta arbete kan genomföras i relation till gymnasieskolans styrdokument, didaktiska kunskaper och teorier samt den praktiska pedagogiska verksamheten. Frågor kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning utifrån de studerandes egna lärarerfarenheter lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella som lokala styrdokument.
Studier om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka lärandet både för individer och för gruppen belyses.

Examinationsformer

En muntlig gruppexamination, en skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, studiegruppsarbete, muntliga redovisningar och individuella skrivuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig gruppexamination, hemtentamen, inlämningsuppgifter, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med bild och ljud via en dator eller motsvarande.
I kursen ingår två campusförlagda dagar.

Kursen ingår i VAL-projektet.

Summary in English

The overall goal is for students to develop their knowledge of didactics in education for youth and adults, and to gain knowledge and understanding about assessment and grading. The ability to make conscious didactic choices is central. An overall goal is also for the student to assimilate the knowledge needed to detect and respond to pupils with special educational needs.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett