Kursplan

Kursplan: Utveckling, lärande och ledarskap i skolan - gymnasieskolans yrkesprogram

Kurskod: PG1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om utveckling, lärande och ledarskap utifrån olika perspektiv och påverkansfaktorer. Vidare ska den studerande fördjupa sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin egen undervisning samt utveckla sitt pedagogiska ledarskap utifrån skolans värdegrund.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap
  • visa förståelse för olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande samt för hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
  • visa förståelse för och reflektera över hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociokulturella villkor
  • visa kunskap om och förmåga att på ett medvetet sätt använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen studeras, diskuteras och problematiseras pedagogiska ledarstilar i ljuset av yrkeslärarens roll i gymnasieskolan, med fokus på mötet med yrkeselever och vuxenstuderande i gymnasieskolans yrkesprogram. Likheter och skillnader mellan lärande för vuxna och ungdomar behandlas.

Teorier gällande utveckling, lärande och ledarskap belyses utifrån skilda perspektiv samt hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten. I kursen studeras genus, etnicitet och klass samt hur dessa skapar olika förutsättningar för den pedagogiska verksamheten.

Betydelsen av teknikburna kunskapsprocesser för utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen behandlas i kursen. Vidare får de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper i att använda samt kritiskt förhålla sig till digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten.

Examinationsformer

En muntlig gruppexamination, en skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, studiegruppsarbete, muntliga redovisningar och individuella skrivuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig gruppexamination, hemtentamen, inlämningsuppgifter, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med bild och ljud via en dator eller motsvarande.
I kursen ingår två campusförlagda dagar.

Kursen ingår i VAL-projektet.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge of development and learning from different perspectives and influences. Furthermore, students should deepen their didactic ability to plan, implement and evaluate their own teaching and develop their educational leadership in terms of the school’s core values.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLF
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett