Kursplan

Kursplan: Ungdomars uppväxtvillkor och sociala relationer - ämneslärare

Kurskod: PG1068
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om ungdomars uppväxtvillkor och livssituation i relation till att vara elev. Vidare ska den studerande tillägna sig en teoretisk bas för att skapa förståelse för de sociala relationernas komplexa karaktär.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till skolans värdegrund och lärares yrkesetik
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera och problematisera frågor som rör sociala relationer i undervisning
  • visa kännedom om olika ungdomskulturer och vilken betydelse de kan ha för ungdomars uppväxtvillkor
  • visa kunskap om betydelsen av ett professionellt förhållningssätt till elever och deras vårdnadshavare
  • visa kunskap om hur man som pedagogisk ledare kan förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling av elever.

Innehåll

I kursen behandlas ungdomars förutsättningar och villkor i en växlande samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. Ungdomsgruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv belyses samt vilka olika konsekvenser dessa förutsättningar och villkor kan få för ungdomars utveckling, lärande och behov.

I kursen behandlas en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Vidare behandlar kursen intersektionella (utifrån exempelvis genus, sexualitet och etnicitet) perspektiv på skolvardagen.

Examinationsformer

En muntlig gruppexamination, en skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, studiegruppsarbete, muntliga redovisningar och individuella skrivuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig gruppexamination, hemtentamen, inlämningsuppgifter, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avklarade högskolepoäng inom det ämne som Ämneslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med bild och ljud via en dator eller motsvarande.
I kursen ingår två campusförlagda dagar.

Kursen ingår i VAL-projektet.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge of young people’s living conditions and quality of life and how they relate to being a student at secondary and upper-secondary school. Furthermore, students should develop a theoretical base to achieve an understanding of the complexity of social relations.

Litteratur

Referenslitteratur