Kursplan

Kursplan: Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1069
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om barns utveckling och lärande. Vidare fördjupar den studerande sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera sin egen undervisning i relation till elevers utveckling och lärande och till verksamhetens mål samt utveckla sitt pedagogiska ledarskap utifrån skolans värdegrund.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om och aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över och analysera och värdera detta i förhållande till barns lärande och utveckling
 • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande, i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv, samt visa förståelse för hur dessa olika perspektiv kan leda till olika förhållningssätt till verksamheten i grundskolan
 • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociala, kulturella och ekonomiska villkor
 • utifrån olika teoretiska perspektiv och egna erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen reflektera över vad som skapar goda förutsättningar för elevers lärande
 • visa kunskaper om hur barns deltagande i digitala och sociala medier får betydelse för deras utveckling och lärande i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnesområdena samhällsorientering samt naturorientering och teknik i relation till gruppens och till den enskilde elevens utveckling och lärande och till verksamhetens mål
 • visa grundläggande kunskaper om olika didaktiska teorier gällande elevers lärande inom ämnesområdena samhällsorientering samt naturorientering och teknik i relation till gällande styrdokument
 • visa förmåga att självständigt, så väl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen
 • visa förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
 • beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Innehåll

I kursen studeras elevers utveckling och lärande i relation till vetenskapliga teorier, pedagogisk verksamhet och gällande styrdokument. Elevers utveckling och lärande sätts också i relation till teorier om elevers uppväxt och uppväxtvillkor, med särskilt fokus på frågor om etnicitet och genus, samt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. I detta sammanhang betonas de digitala och sociala mediernas betydelse för utveckling och lärande i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv. Vidare uppmärksammas den studerandes egen utveckling sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv.
Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen för att inom ramen för skolans samhällsorienterande och naturorienterande ämnen och teknik ge möjlighet att studera elevers utveckling och lärande. Under kursen möter den studerande didaktiska frågeställningar kopplade till pedagogisk verksamhet och egen undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Dessa frågeställningar lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av relevant litteratur från de aktuella ämneskurserna.

Examinationsformer

I kursen används muntliga, skriftliga och andra gestaltande examinationsformer. Vidare examineras den studerande genom aktiv medverkan i seminarier och workshops. Den studerande bedöms också fortlöpande vid den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ett bedömningssamtal sker med VFU-lärare, student och högskolelärare, vilket ligger till grund för högskolelärarens bedömning.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, grupparbete, individuella uppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 15 hp, Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling 7,5 hp, Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling 7,5 hp, Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)15 hp samt minst 15 hp i Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus för nätbaserade kurser.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för
nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt. Dispens från denna bestämmelse beslutas av ämnesföreträdare.

Kursen ingår i grundlärarprogrammet, ämnesblock 2. Kursen motsvarar PG1041.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur